تاريخ : پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٠

هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل فراهم آوردن راهکار های عملی برای مدیریت شرایط اضطراری ساختمان مرکزی در جهت کاهش عواقب زیانبار آن میباشد.

 

دامنه کاربرد این دستورالعمل ، دفتر مرکزی

شرایط اضطراری در دفاتر مرکزی شامل مواردی است که کل فعالیتهای سازمان را مختل
نماید مانند:

  • آتش سوزی
  • زلزله
  • نشت گاز در ساختمان