تاريخ : پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱

تاریخچه مهندسی ارزش

 

تعریف مهندسی ارزش

مهندسی ارزش تلاشی است سازمان یافته که باهدف بررسی وتحلیل تمام فعالیت های یک طرح (از زمان شکل گیری اولیه تا راه اندازی وبهره برداری) انجام میشود و به عنوان یکی ازکارآمدترین ومهم ترین روش های اقتصادی در عرصه های فعالیت های مهندسی شناخته شده است.


تعاریف و توصیف های مرتبط بامهندسی ارزش

 

مهندسی ارزش را بازنگری خلاق وسازمان یافته ارزش هاوهزینه ها به منظوربیشینه کردن شاخص ارزش ها تعریف نموده اند.

هدف مهندسی ارزش ازمیان برداشتن یااصلاح هرعاملی ست که موجب تحمیل هزینه های غیر ضروری میشود بی آنکه آسیبی به کارکرد اصلی سیستم وارد آید.

مهندسی ارزش صرفا برنامه ای برای کاهش هزینه ها نیست بلکه روشی برای حداکثرنمودن ارزش طرح هامی باشد.

ارزش رامیتوان معادل هزینه /قیمت دانست, که هرچه عدد این کسرازیک بیشترباشد ارزش بیشتری حاکم است.

 

اهداف مهندسی ارزش

هزینه کمتر

کیفیت برتر

سودآوری بیشتر

 

متدلوژی مهندسی ارزش

 

مهندسی ارزش رامیتوان درمراحل مختلف اجرای پروژه (مرحله ی طراحی مقدماتی وابتدای طراحی تفضیلی)به انجام رساند . هرچقدرمهندسی ارزش را درابتدای پروژه یا قبل از آنکه طراحی تفضیلی به مراحل نهایی برسد انجام پذیرد تاثیر آن درجهت تقلیل هزینه ها بیشترخواهد شد.

مطالعات مهندسی ارزش توسط یک تیم چند تخصصه که شامل مدیرمهندسی ارزش، مهندس ارشد فرآیند، تخصص های ارشد مورد نیاز و آنالیست ارشد مالی میباشد انجام میپذیرد.

انجام موفقیت آمیزمهندسی ارزش نیاز به نیروی محرکه دارد که این نیروی محرکه را میتوان به دو روش , انگیزه ای و اجباری  ایجاد نمود.

 

کاربرد مهندسی ارزش در زمینه های زیر میباشد:

 

 

فرآیند تحلیل سلسه مراتبی —AHP
—این فرآیند نخستین بار توسط آقای توماس ال مطرح شد. از آنجاییکه این فرایند سازگاری زیادی با نحوه ی تفکرو فرایندهای ذهنی انسان دارد از کارایی فوق العاده ای برخوردار است.
مراحل روش

شکستن مسایل پیچیده وبدون ساختاربه اجزا و عناصر سازنده مرتب سازی این معیارها و گزینه ها در قالب سلسه مراتبی انتصاب مقادیر عددی به قضاوت های تصمیم گیرندگان تجمیع قضاوت ها برای تعیین اینکه کدام گزینه بیشترین اولویت رادارد.

بعنوان مثال دولت آمریکا برای تعیین و الویت بندی های سیاست های داخلی وخارجی, دولت چین برای اجرای سیاست های خصوصی سازی از این روش استفاده میکنند.

 

مدل تجزیه و تحلیل SWOT

این روش اصطلاحی است برای شناسایی نقاط قوت وضعف داخلی سیستم وفرصت ها وتهدیدات خارجی یک سیستم که باآن روبروست بکاربرده میشود.

رایج ترین کاربرد این روش فراهم کردن یک چهارچوب منطقی برای هدایت نظامند بحث های سیستم,ایده های مختلف ودر نهایت انتخاب ایده ی نهایی ست. دردومین کاربرد این روش  فرصتها وتهدیدات کلیدی خارجی بطور سیستماتیک باضعف وقوت های داخلی در یک رویکرد ساختاری شده مقایسه می گردد.هدف ازاین مقایسه شناسایی یکی از چهار الگوی خاص برای سازگاری موقعیت داخلی وخارجی است.

دراین روش هدف این نیست که بهترین ایده هارا مشخص نمود بلکه هدف تعیین ایده های قابل اجرا است و گزینه ی ایده ها ازبین آنها انتخاب میشوند.

 

چگونه میتوان بابهره گیری ازنقاط قوت حداکثر بهره برداری را ازS-O فرصت ها انجام داد.

چگونه با استفاده ازنقاط قوت میتوان اثر تهدیدات را حذف کرد یا S-T کاهش داد.

چگونه باید با بهره گیری از فرصتها نقاط ضعف راتبدیل به نقاط قوت W-O کرد یا ازشدت نقاط ضعف کاست.

چگونه باید با کاهش دادن نقاط ضعف تاثیر تهدیدات راکاهش داد یا W-T تاثیرشان را حذف نمود.

 

مثال: سیستم های حمل و نقل و ترابری در هند، تحلیل پروژه های مناسب کارآفرین در هند، صادرات در چین و بریتانیا، توسعه ی اقتصاد منطقه ای در استرالیا.

 

روش ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک کمی SPQM

نسبت به ماتریس استراتژی SWOT بعد از بررسی نظام تحلیل راهبردها برپایه مدل ها اقدام میشود.

با استفاده ازروش برنامه ریزی استراتژیک کمی میتوان به صورت عینی استراتژی های گوناگونی که در زمره ی بهترین استراتژی هاهستند مشخص نمود. برای تهیه ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (مرحله سوم) از نتیجه مراحل یک و دو استفاده میشود.

مرحله یک شامل تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی میشود و مرحله ی دوم شامل ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت، نقاط ضعف و اقدام استراتژی، ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی و سرانجام ماتریس استراتژی اصلی میشود.

نتایج حاصل ازتعمیم مدل برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی درمهندسی ارزش بیانگر آن است که بااستفاده ازاین مدل هامی توان نسبت به تجزیه وتحلیل ایده ها وافکار ایجاد شده در فاز خلاقیت و انتخاب ایده های قابل اجرا و دارای اولویت برای بسط و گسترش مهندسی ارزش اقدام کرد.

 

 

و حرف آخر ...

بهبود هیچ انتهایی ندارد و هر بهتری ,  بهتری را طلب می کند.

ارسال توسط reza maleki