تاريخ : پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱

بند 7-4-4  اکنش در شرایط اضطراری)

سازمان باید روش های اجرایی برای موارد زیر ایجاد نماید:

الف) شناسایی زمینه های بالقوه برای وضعیت های اضطراری

ب) واکنش در برابر چنین وضعیت های اضطراری

سازمان باید در برابر وضعیت های اضطراری باالفعل واکنش نشان دهد و از عواقب نا مطلوب ایمنی و بهداشت شغلی مربوطه پیشگیری نماید یا شدت آن ها را کاهش دهد.


سازمان یاید به طور دوره ای روش های اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری خود را بازنگری و هر جا که لازم باشد تجدید نظر نماید.این کار بعد از آزمایش دوره ای و رخداد وضعیت های اضطراری صورت گیرد.

 

نام ممیز: جواد ........................... تاریخ:1390/1/1

ردیف

واحد مورد ممیزی

پرسش

    پاسخ

بند استاندارد

بله

خیر

1

کلیه واحد ها

آیا مسیر های خروج اضطراری بدون مانع می باشد؟

*

 

7-4-4

2

کلیه واحد ها

آیا مسیر های خرؤجی اضطراری به ؤسیله تابلؤ مشخص شده اند؟

*

 

7-4-4

3

کلیه واحد ها

آیا کپسؤل های اطفا حریق ؤسایر تجهیزات اعلام اطفا حریق در ؤاحد مؤجؤدی بؤده ؤ تحت کنترل است؟

*

 

7-4-4

4

کلیه واحد ها

آیا شماره تلفن های اضطراری در دسترس می باشد؟

 

7-4-4

ارسال توسط reza maleki