1-بند استاندارد:

4-4-2:صلاحیت،آموزش و آگاهی

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که فرد یا افرادی که فعالیت های آنها ممکن است بر ایمنی و بهداشت شغلی تاثیر گذار باشد از لحاظ تحصیلات، آموزش یا تجربه واجد صلاحیت می باشند، سازمان باید سوابق مربوطه را نگهداری نماید.

سازمان باید نیازهای آموزشی مرتبط با ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود را شناسایی نماید. سازمان باید آموزش یا دیگر اقدامات ضروری برای برطرف نمودن این نیاز را فراهم کرده، اثر بخشی آموزش و اقدامات صورت گرفته را ارزیابی نموده و سوابق مربوط را نگهداری کند.


سازمان باید روش (های) اجرایی ایجاد، اجرا و برقرار نگه دارد تا کارکنان خود را از موارد زیر آگاه نماید:

الف. پیامد های ایمنی و بهداشت شغلی، اعم از بالفعل یا بالقوه، حاصل از فعالیت های کاری آنها، رفتار آنها و مزایای ایمنی و بهداشت شغلی ناشی از بهبود عملکرد فردی

ب. اهمیت، نقش و مسئولیت های آنها در دستیابی به انطباق با روش های اجرایی و خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی و الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شامل الزامات واکنش و آمادگی در شرایط اضطراری (به بند 7-4-4 مراجعه کنید.)

ج. پیامد های بالقوه انحراف از روش های اجرایی مشخص شده.

 

در روش های اجرایی آموزش باید سطوح مختلفی از:

الف. مسئولیت، توانایی، مهارت های زبانی و تحصیلات

ب. ریسک

مد نظر بگیرند.

 

2-اقدامات اجرایی:

در این راستا شرکت به بررسی صلاحیت مدیران و افسران ایمنی شرکت از لحاظ تحصیلات،آموزش یا تجربه می پردازد و سوابق را یادداشت می نماید.

 

3-اقدامات اجرا شده در شرکت:

شرکت با توجه به اهمیت پست ها ی فعال در بخش ایمنی و بهداشت شغلی آموزش های لازم به افراد می دهد یا در صورت نا هماهنگ بودن تحصیلات با شغل فرد اقدام به تغییر شغل وی و استخدام نیروی کارامد می نماید.

همچنین اقدامات مربوط به آموزش باید پس از اجرا ارزیابی و میزان اثربخشی آن بررسی شود و سوابق نگهداری شود.

 

4-ایرادات:

در این مرحله ممکن است افراد استخدام شده برای کار در شرکت به زمانی جهت آشنایی با مراحل تولید کارخانه و فضای کاری و همچنین مسئولیت های محوله نیاز داشته باشند.

 

5-پیشنهادات و برنامه اجرایی:

 پیشنهاد میشود برای به حداقل رساندن این زمان و جلو بردن کار مدیر سابق بخش تجربیات و سوابق کار شده در شرکت را در اختیار فرد قرار دهد.

همچنین آموزش های دوره ای برای اثربخشی بیشتر برگزار گردد.

ارسال توسط reza maleki