بند استاندارد 4-5-1 - اصول مدیریت ایمنی fi

د) شاخص های پیشگیرانه عملکرد که انطباق با برنامه ایمنی و بهداشت شغلی کنترل ها و معیار های عملیاتی را پایش می کند.

و) ثبت داده ها و نتایج پایش و اندازه گیری به طوری که جهت تسهیل تجزیه وتحلیل اقدام پیشمگیرانه و اقدام اصلاحی بعدی کفایت نماید .

اگر تجهیزات برای پایش و اندازه گیری عملکرد مورد نیاز باشد ، سازمان باید در موارد مقتضی روش های اجرایی برای کالیبراسیون و نگهداری چنین تجهیزاتی ایجاد و حفظ نماید.

سوابق فعالیت ها و نتایج کالیبراسیون و نگهداری باید حفظ شود.

/ 0 نظر / 38 بازدید