تست فشار بر روی سیستم های پایپینگ - دیگ ها و ظروف تحت فشار fi

آماده سازی تست:

1.هرگونه خروجی را بسته و یا مهر و موم کرده و کلیه ی درپوش ها را ببندید.

2.هرگونه لوازم یا مؤلفه ی آسیب پذیر که احتمال آسیب ان طی فشار تست می رود، را حذف کنید.

3.کلیه ی سرپوش های موجود در محدوده ی مربوط به تست را باز کنید.

تست فشار خطوط لوله با آب

 تست فشار خطوط لوله باید به طور کاملاً نرمال با استفاده از آب صورت گیرد. فقط تحت شرایط استثنائی باید تست فشار بادی با استفاده از گاز و هوای ساکن فشرده استفاده شود.

دلیل این امر نیز این است که آب تقریبا مانند سایر مایعات، تراکم ناپذیر می باشد و به مقدار کمی از انرژی به منظور افزایش چشم گیر فشار نیاز دارد.

با این حال هوا مانند کلیه ی گازهای موجود یک عنصر  تراکم پذیر می باشد و در نتیجه برای افزایش فشار آن (هوا) نیاز به حجم بسیار زیادی از انرژی می باشد.

در حقیقت در فشاری که به طور نرمال به منظور تست سیستم های لوله کشی آب مورد استفاده قرار می گیرد، میزان انرژی ذخیره شده در گاز فشرده 200برابر بیشتر از انرژی ذخیره شده در آب در همان فشار و همان حجم می باشد.

بنابراین احتمال اینکه یک مفصل، لوله و یا سایر مؤلفه ها ی تحت فشار با شکست روبرو شوند وجود دارد و انرژی به طور مرگباری به بیرون تراوش می کند.

با این حال جایی که نشتی آب ممکن است آسیب غیرقابل قبولی به اموال و دارائی وارد سازد، می توان از تست نشت بادی وسپس از تست نشت هیدرولیک استفاده کرد.

جایی که آب در pipework (مربوط به لوله) غیرقابل قبول می باشد، می توان تست نشت بادی و سپس تست نشت هیدرولیک را اعمال کرد اما هم کارفرمایان و هم کارگران باید از وظایف قانونی خود با توجه به سلامتی و امنیت درwork ACT آگاه باشند که این امر کارفرمایان را ملزم به این می سازد که اطلاعات کافی، دستوالعمل و محیط امن کاری فراهم آورند و کارگران را ملزم به این می سازد. آزمایش و عمل تست را به روشی که برای خودشان و سایرین ایجاد خطر کند، انجام ندهند.

الزامات ائین نامه ی آب برای دریچه ها و تست

آئین نامه های آب (UK) مبتنی بر این می باشد که هر لوله ی منبع و یا هرلوله ی توزیع کننده ی آب با استفاده از یک  Stop valveنصب شوند و همچنین به منظور جداسازی بخش­های مختلف لوله کاری نیاز به تعداد کافی از Stop valve ها می باشد.

نصب این سرپوش ها و شیرهای زهکشی همچنین منجر به سهولت در آزمایش و تست فشار هیدرولیک می شود.

الزامات تست:

قاعده ی 12 آب بیان میکند که: سیستم آب باید قابلیت تحمل فشار داخلی آب بیشتر از   برابر فشار بیشینه ای که تاسیسات و یا بخش مربوطه که به منظور مقابله با این فشار طراحی می شود، را داشته باشد.

بنابراین برای یک سیستم لوله کشی آب که در فشار Bar-3 عمل می کند، فشار آزمایش برابر با   خواهد بود.

نکته :این قاعده بر این است که احتیاج سیستم آبی،لوله های فلزی است نه لوله های پلاستیکی.

با توجه به مطالب بالا در صورتی که فشار درون سیستم به مدت یک ساعت حفظ شود و در کل طول آزمایش نشانی از نشتی دیده نشود، آزمایش با موفقیت صورت گرفته است. بنابراین آزمایش به روی یک سیستم لوله کشی تمام فلزی بسیار آسان است.

اما جایی که سیستم شامل لوله کشی پلاستیکی می باشد، دو نوع آزمایش قابل قبول،توصیه می شود که عبارتند از :

A و B اما هر دوی این آزمایشات پیچیده و وقت گیر هستند.

در آزمایش A کل سیستم در معرفی فشار تست با پمپاژه به مدت 30 دقیقه که پس از این آزمایش به مدت 90 دقیقه بدون هیچگونه پمپاژی ادامه می یابد، قرار دارد. در پایان پمپاژه 30 دقیقه ای، فشار به یک سوم فشار تست تقلیل می یابد.

تست A در صورتی که فشار در طول دوره ی 90 دقیقه ای به کمتر از یک سوم فشار تست فروکش نکند و در طول تست اثری از نشتی وجود نداشته باشد، انجام می پذیرد.

در تست B کل سیستم در معرض فشار تست با پمپاژی به مدت 150 دقیقه بدون توقف ادامه می یابد.

تست B در صورتی که افت فشار پس از دوره ی 30 دقیقه ای کمتر از 0.6barباشد یا کمتر از فشار 0.8barپس از دوره ی 150دقیقه ای هیچگونه  نشتی رخ ندهد،انجام میگیرد.

 

تست فشار بادی

چون این نوع تست نیازمند فشارهای نهایی بالایی می باشد و همچنین احتمال خطر بالایی از آن می رود، بنابراین این روش فقط باید زمانی استفاده شود که تست هیدرولیک قابل استفاده نباشد.

. طی آزمایش هیچگونه کاری نباید بر روی لوله های انجام بگیرد

روش تست نشت بادی

1.اطمینان حاصل کنید که کلیه ی درهایی که لوله از آنها می گذرد، عاری از افراد باشد و سپس سیستم را به فشار تست نشت افزایش دهید.

 2.حداقل 10 دقیقه صبر کنید و درجه را جهت افت فشار چک کنید و در صورت لزوم مسیر لوله ی تحت تست را دنبال کنید و با استفاده از مایع یابنده ی نشتی، نشتی ها را چک کنید.

3.پس از انجام اولیه ی تست نشتی، فشار هوا را به آرامی آزاد کنید

فرمول مربوط به استاندارد norsikبرای رعایت فاصله ی افراد در حین تست :
D=(B^0.15)*(A^0.4)*(P^0.6)

Dبیانگر فاصله فرد بر حسب متر

Bبیانگر قطر داخلی لوله یا مخزن بر حسب متر

Aطول لوله یا مخزن متر

Pفشار مخزن بر حسب BAR

/ 0 نظر / 39 بازدید