ممیزی و عدم انطباق - ایمنی بالابرهاfi

انواع ممیزی از نظر موضوع

 

 • ممیـزی سیستـم

 

در ممیزی سیستم مدیریت کیفیت، فرد یا افراد بی‍طرفی، سیستم مدیریت کیفیت یک شرکت را مورد بررسی قرار می‍دهند. در اینجا تمامی مستندات مهم کیفیتی و همچنین نحوه انجام فعالیت‍ها و سوابق مربوط به آنها، مورد بررسی قرار می‍گیرند، نیروهای راهبری و اجرائی آن مورد سؤال قرار می‍گیرند و به کمک بازرسی های نمونه ای از صحت عملکرد سیستم اطمینان حاصل می شود.

 • ممیزی فرآیند

ممیـزی روش یا ممیزی فرآیند معمولا" بخشی از یک ممیزی سیستم است. در ممیزی روش معمولا" توان کیفیتی فرآیند و نحوه تدارکات فنی مرتبط بررسی می‌گردد. مهمترین سؤالات ممیزی روش در ارتباط با قابلیت تسلّط به عوامل و شاخص‍های فرآیند است.

 • ممیـزی محصـول

منظور از ممیزی محصول، قضاوت در مورد تحقق پذیری اقدامات مدیریت کیفیت درباره یک محصول و یا بخشی از یک محصول و همچنین قضاوت درباره کیفیت محصول از طریق انتخاب نمونه هائی از محصول که آماده ارسال به نزد مشتری است و بررسی و مشاهدات روش های اجرائی، مدارک ساخت و . . . می باشد.

 • انواع ممیزی از نظر ماهیت

انواع ممیزی را از نظر ماهیت کار می توان به "ممیزی شخص اول" ، "ممیزی شخص دوم" و "ممیزی شخص سوم" با مشخصات و شرایط زیر تقسیم بندی کرد:
 
سازماندهی کار
شخص اول: درون سازمانی(داخلی)
شخص دوم: برون سازمانی                                  
شخص سوم: برون سازمانی

ممیزی کننده
شخص اول: افراد یا همکاران سازمان / پیمانکاران
شخص دوم: مشتری/ پیمانکار مشتـری
شخص سوم: شخصیت برون سازمانی، مستقل و بی‍طرف
 
انگیـزه
شخص اول: منافع سـازمـانی
شخص دوم: منافع تجـاری
شخص سوم: بدون منافع سازمانی و تجاری، صرفا" در شرایط قراردادی

سفارش دهنده ممیزی
شخص اول: مدیریت یا نماینده مدیریت
شخص دوم: مشتری
شخص سوم: مراجع مستقل و بی‍طرف (مرجع صدور گواهینامه)

ممیزی شونده
شخص اول: واحد های مختلف / بخش های داخلی
شخص دوم: پیمانکاران / نمایندگان فروش
شخص سوم: واحدها و سازمان های متقاضی

 

صلاحیت ممیز

 • تحصیـلات
 • تجـربـه
 • آمـوزش
 • خصوصیـات فـردی
 • قابلیت‌های مدیریتی
 • حفظ صلاحیت
 • زبان

 

انـواع عـدم انطبـاق

 • عدم انطباق‌های بزرگ                     Major Non-Conformityا
 • عدم انطباق‌های بحرانی                Critical Non-Conformity
 • عدم انطباق‌های کوچک                   Minor Non-Conformity
 • عدم انطباق‌های غیربحرانی     Non Critical Non-Conformity

 

درجه بندی عدم انطباق با در نظرگیـری:

 • تـداوم عـدم انطبـاق
 • تکـرارپذیـری عـدم انطبـاق
 • تأثیـر منفی عـدم انطبـاق بر روی مشتـری

/ 0 نظر / 213 بازدید