شناسایی خطرات و تعیین کنترل ها - اصول مدیریت ایمنی fe

یادآوری 1. ممکن است بهتر آن باشد که چنین خطراتی تحت عنوان جنبه زیست محیطی ارزیابی شوند.

و) زیرساخت، تجهیزات و مواد موجود در محیط کار خواه بوسیله سازمان فراهم شده باشند خواه توسط دیگران

ز) ایجاد تغییر یا تغییرات پیشنهادی در سازمان، مواد یا فعالیت های آن

ح) اصلاحات در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و تاثیر آن بر عملیات، فرایندها و فعالیت ها

ط) هرگونه الزام قانونی قابل کاربرد در رابطه با ارزیابی ریسک و اجرای کنترل های ضروری

ی) طراحی بخش های کاری، فرایندها، تاسیسات، ماشین آلات، مواد، روشهای اجرایی عملیات، سازماندهی کار و سازگاری آنها با تواناییهای انسان

 

روش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک سازمان باید:

الف. باتوجه به ماهیت و دامنه فعالیت های سازمان و به صورت زمانبندی تعریف شود تا اطمینان حاصل

گردد که این روش پیشگیرانه است تا انفعالیظب. شناسایی، اولویت بندی و مستند سازی ریسک ها و اعمال کنترل ها را به صورت مقتضی فراهم نماید.

بمنظور مدیریت تغییر، سازمان باید خطرات و ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با اعمال تغییرات در سازمان، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یا فعالیت ها را قبل از شروع چنین تغییراتی شناسایی نماید.سازمان باید اطمینان حاصل نماید که نتایج این ارزیابی ها هنگام تعیین کنترل ها مد نظر قرار می گیرند.

هنگام تعیین کنترل ها یا بررسی ایجاد تغییرات در کنترل های موجود به منظور کاهش ریسک ها باید سلسله مراتب زیر را مد نظر قرار داد:

الف. حذف

ب. جایگزینی

ج. کنترل های مهندسی

د. هشدار دهنده و یا کنترل های اجرایی

ه. وسایل حفاظت فردی

 

سازمان باید نتایج شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک ها و کنترل های تعیین شده را مستند نموده و آنها را به روز نگه دارد.سازمان باید اطمینان حاصل نماید که ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی و کنترل های تعیین شده در ایجاد، اجرا و نگهداری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مد نظر قرار می گیرند.

 

روش اجرایی کنترل مستندات و سوابق

هدف 

کنترل مدارک و سوابق مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت از لحاظ کفایت، شناسایی، طبقه بندی، نگهداری اعتبار و ممانعت از وارد آمدن صدمات و کاربرد اسناد منسوخ

سیستم مدیریت یکپارچه

در این راستا
الف) فرایندهای مورد نیاز سیستم در تمام سازمان شناسایی شده است
ب) توالی و تعامل این فرایندها در پیوست آورده شده است
ج) معیارها و روشهایی را به منظور اطمینان از اثر بخشی اجرا و کنترل این فرایندها تعیین نموده است
د) از در دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نیاز برای پشتیبانی اجرا و پایش این فرایندها، اطمینان حاصل نموده است
ه) فرایندها مورد پایش،اندازه گیری و تحلیل قرار می گیرد
و) اقدانات لازم برای دستیابی به نتایج طرح ریزی شده نیز بهبود مستمر این فرایندها را تعیین می نماید
ز) فرایندهای برون سپاری شده را شناسایی نموده و کنترل می نماید.

 

الزامات مستند سازی

الف) خط مشی و اهداف

ب) نظام نامه

ج) روش های اجرایی مدون، دستور العملهای کاری و فرمها

د) مدارک برون سازمانی نظیر استانداردها، مقررات و قوانین زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای

ه) سوابق

 

کنترل مستندات

کلیه مستندات شرکت بر اساس روش اجرایی کنترل مدارک، داده ها و سوابق تهیه، تایید، تصویب و توزیع شده اند به گونه ای که؛

الف) کلیه مستندات قبل از صدور مورد تصویب قرار می گیرد.

ب) نحوه اعمال تغییرات در مدارک مشخص گردیده است.

ج) با توجه به لیست مشخصات و توزیع مدارک، وضعیت توزیع و ویرایش مستندات مشخص می باشد.

د) مدارک خوانا و قابل دسترس می باشد.

ه) مدارک برون سازمانی مشخص شده و توزیع آنها تحت کنترل می باشد.

ز) نحوه جمع آوری و شناسایی نسخ منسوخ جهت اطمینان از استفاده نا خواسته از آنها تعیین گردیده است.

 

کنترل سوابق

کنترل سوابق در سازمان مطابق روش اجرایی کنترل مدارک داده ها وسوابق انجام می گیرد.  

مدت زمان نگهداری سوابق در هر واحد و بایگانی راکد، نحوه انبارش، حفاظت و تعیین تکلیف سوابق در روش فوق تعیین شده است.

بر طبق این استاندارد باید شناسایی خطرات و تعیین کنترل ها برای تمامی بندها رعایت شود:

الف) فعلیت های عادی و غیر عادی شامل استفاده از دستگاه های سیار فرآورش نفت خام, و پروژه های مختلف نظیر حفاری چاه ها، توسعه میادین نفت پروژه های تصفیه پسابهای صنعتی و غیر صنعتی حفر چاه های نفت و گاز در دریا و خشکی باید شناسایی و ثبت شود

ب) شناسایی کردن فعالیت های کلیه کارکنان, پرسنل شاغل، شناسایی و ارزیابی ریسکهای بهداشتی, وارزیابی عوامل ارگونومیکی

ج) شناسایی عملکرد افراد در حین کار

د) شناسایی خطرات دارای منشا خارجی مانند: خوردگی بدلایل رطوبت بالا بهمراه نمک، آب شور دریا ، اختلاف درجه حرارت در شب و روز، گازهای خورنده همراه نفت ، که می باید با روش های علمی و بطور عملی از روند خوردگی تاسیسات جلوگیری گردد

ه) شناسایی خطرات در مجاورت محیط کاروخطرات مربوط به انتقال مواد,خطرات مربوط به بسابها,خطرات مربوط به سولفور زدایی و ...

و) زیرساخت، تجهیزات و مواد مانند تاثیر وجود چاههای بنزن در فعالیت ها

ز) تغییر یا تغییرات پیشنهادی در سازمان چه ریسک هایی را در بر میگیرد و باید الزامات قانونی در تغییرات رعایت شود

ح) اصلاحات در سیستم مدیریت ایمنی شامل جایگزین کردن مواد مخرب محیط زیست با موادی که دوستدار محیط زیست هستند، بهبود نظام تعمیر، نگهداری تجهیزات و نیروی انسانی و امکان ایجاد فضای تجهیزات، تثبیت شنهای روان با هدف حفاظت از تاسیسات، شناسایی و اندازه گیری آلاینده های در هوا، خاک و آب و بررسی آثرات آنها بر محیط سبز

ط) اجرای کنترل های ضروری مستند سازی شناسایی و بایش کنترل ها باید طبق الزامات قانونی باشد.

ی) فرایند طراحی باید ارزیابی ریسک شود و یک شرکت طراح میبایست خطرات را در طراحی خود مدنظر قرار داده وباید بیشگیرانه عمل کند نه بسیو.

 

حفاظت فنی

واحد حفاظت فنی بعنوان زیر مجموعه مدیریت عملیات تولید انجام وظیفه و کلیه گزارشات را مستقیما به مدیریت محترم عملیات تولید ارائه مینماید، وظیفه این اداره حفظ و صیانت تاسیسات خشکی و دریائی مناطق عملیاتی در مقابل خوردگی میباشد که بشرح مختصر این وظایف اشاره میگردد:

با توجه به شرایط ویژه مناطق عملیاتی از نظر خوردگی بدلایل رطوبت بالا بهمراه نمک، آب شور دریا، اختلاف درجه حرارت در شب و روز، گازهای خورنده همراه نفت، که می باید با روش های علمی و بطور عملی از روند خوردگی تاسیسات جلوگیری گردد و این مهم بوسیله اداره حفاظت فنی و زیر مجموعه های مستقر در چهار منطقه عملیاتی انجام می گیرد، از جمله اقدامات ضروری برای نیل به این اهداف، انتخاب پوشش های مناسب برای تاسیسات خشکی، دریائی، زیر زمینی، کف مخازن، سطوح داخلی مخازن و غیره، اعمال حفاظت کاتدی برای سکوهای دریائی، خطوط لوله زیر دریائی، زیر زمینی در خشکی، انتخاب مواد ضد خورنده برای سطوح داخلی خطوط لوله زیردریائی و ظروف، انتخاب مواد شیمیائی جداسازنده آب از نفت و روان کننده و بازدارنده خوردگی و ... میباشد، واحد حفاظت فنی می باید بطور مستمر در حال بررسی و پیگیری روش های جلوگیری کننده از خوردگی بوده و به اطلاعات روز مجهز باشد، پرسنل شاغل در این واحد بایستی دارای دانش و مهارت های لازم و با تغییرات جدید در این علوم همگام گردند، پیگیری و نظارت دائمی بر کارهای جاری و حضور فیزیکی در سکوها جزو وظایف این پرسنل میباشد، که بهره برداری طولانی از تاسیسات نفتی دریائی با توجه به حدود 5/1 برابر عمر طراحی آنها همچنان در سرویس باشند، ضرورت تقویت و روزآمد کردن این اداره روشن میباشد، وظایف خطیر حفاظت فنی پشتیبان بسیار مطمئنی برای افزایش تولید و بهره برداری از مخازن نفتی بر همگان آشکارو اهمیت آن روز به روز بیشتر نمود پیدا میکند.

 

اقدامات انجام شده:

استفاده از دستگاه های سیار فرآورش نفت خام(MOT) و (MOS) تزریق پساب واحد های نمکزایی به چاه های تزریقی، ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح ها و پروژه های مختلف نظیر حفاری چاه ها، توسعه میادین نفت و گاز، طرح های اکتشاف، انجام پروژه های تصفیه پسابهای صنعتی و غیر صنعتی مناطق عملیاتی و مسکونی ازجمله اقدامات انجام شده واحد محیط است.

شایان ذکر است که استفاده از تکنولوژی حفاری انحرافی در حفر چاه های نفت و گاز در دریا و خشکی، همچنین تجهیز کردن تعداد 16 دستگاه حفاری چاه های نفت و گاز به دستگاه کنترل کننده ضایعات بمنظور استفاده مجدد از گل حفاری و آب فرآوری شده در فرآیند حفاری و جایگزین کردن گلهای پلیمری و سنتزی به جای گلهای پایه روغنی از جمله برنامه هایی است که در جهت کاهش الودگی هوا انجام شده است.

 

اقدامات مدیریت ایمنی

کنترل و اقدام در راستای استقرار نظام مدیریت محیط زیست محیطی با استاندارد ملی، جایگزین کردن مواد مخرب محیط زیست با موادی که دوستدار محیط زیست هستند، بهبود نظام تعمیر، نگهداری تجهیزات و نیروی انسانی و امکان ایجاد فضای تجهیزات، تثبیت شنهای روان با هدف حفاظت از تاسیسات، شناسایی و اندازه گیری آلاینده های در هوا، خاک و آب و بررسی آثرات آنها بر محیط سبز از مهمترین فعالیت های صورت گرفته در این مدیریت به شمار می رود.

بازرسی زیست محیطی از تاسیسات، بررسی اثرات صنعتی و بهداشتی، مدل سازی آلودگی هوا، مدل بهینه سازی سیستم های پساب هوا، پروژه بررسی  ریسک اکولوژیکی عناصر کمیاب، شناسایی وضعیت موجود پایش های آلاینده های هوا، پیشنهاد روش های پاکسازی، تعیین وضعیت موجود آلاینده های هوا در شرکت خاک های آلوده و نفت و بررسی روشهای نوین سولفور زدایی از نفت خام در صنایع بالادستی ملی دیگر طرح های اجرا شده توسط مدیریت ایمنی شرکت ملی نفت ایران است.

در بخش ایمنی بیش از 14 پروژه اجرایی شد که ایمن سازی فرایندهایی نظیر احداث، ترمیم چاهها، مخازن و خطوط لوله، ایجاد، اصلاح و توسعه سیستم های اعلام و اطفا حریق، تهیه و تامین تجهیزات ایمنی و وسایل حفاظت فردی ، ارزیابی و مدیریت ریسک، تهیه و تدوین قوانین و مقررات ایمنی، نظام مدیریت حمل و نقل، بازرسی و ترمیم آب شکستگی های خطوط لوله فعالیت های انجام شده در این بخش است.

شرکت ملی نفت ایران در سال گذشته در بخش بهداشت نیز 11 پروژه را به ثمر رسانده است که از جمله آن می توان به انجام معاینات ویژه طب صنعتی و واکسیناسیون، شناسایی و ارزیابی ریسکهای بهداشتی، تهیه امکانات و وارزیابی عوامل ارگونومیکی تیم های مبارزه با بیماری های مسری و واگیر دار، حفظ نگهداشت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، طرح بهداشتی نمودن شیوه دفع اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و ... اشاره کرد.

 

اقدامات اصلاحی

تولید و بهره‌برداری

1- مدیریت علمی مخازن در چارچوب معیارهای اقتصادی و مبانی تجاری، از طریق ارتقای سطح تکنولوژی، بهینه‌سازی روش‌های تولید و اجرای برنامه‌های صیانت از منابع (تزریق آب، گاز و . . . )

2- افزایش بهره‌وری تأسیسات بهره‌برداری به وسیله اصلاح ساختارها، بالابردن انگیزه و دانش کارکنان و توجه به مدیریت علمی بهره‌برداری و نگهداری

3- تسریع در تکمیل طرح بازگردانی گاز کلاهک

4- تکمیل و احداث واحدهای جمع‌آوری گاز همراه

5- اجراء و اتمام سریع طرح‌های اندازه‌گیری در کلیه مبادی تحویل نفت و گاز

6- اصلاح سیاست‌های عرضه نفت‌خام به پالایشگاه‌های داخلی از طریق تعدیل مکانیسم قیمت‌گذاری در چارچوب مبانی تجاری و افزایش سهم صادرات در سبد عرضه نفت خام

7- تعدیل فرایند داده - ستانده شرکت ملی نفت ایران با سایر شرکت‌‌های اصلی وزارت نفت در چارچوب ملاحظات تجاری

8- سامان‌بخشی به مراکز تولید و بهره‌برداری به وسیله افزایش سطح خدمات، اصلاح ساختار و نزدیک کردن حوزه‌های عملیاتی و ستادی

9-حداکثر بهره‌برداری از میادین فلات قاره، میادین دارای شبکه جمع‌آوری گاز، میادین مشترک و برداشت متوازن از مخازنی که شبکه آبده مشترک دارند.

 

ساختار سازمانی

1- ایجاد ساختارهای سازمانی بر مبنای مدیریت مخازن و یا واحدهای بهره‌برداری

2-اصلاح ساختار سازمانی در جهت افزایش توان عملیاتی و کاهش هزینه‌های جاری به وسیله هم‌افزائی توان پراکنده موجود

3- تلاش برای کاستن از حجم دیوان‌سالاری صنعت به وسیله ادغام قسمت‌های موازی، شرکت‌ها و کاهش حجم قسمت‌های خدماتی و ستادی

4- حاکم کردن فرهنگ قانون‌مداری و ضابطه‌مندی به وسیله توسعه زیرساخت‌های قانونی، تعریف دقیق وظایف و حدود و ثغور شرکت‌‌های تابعه و سازوکارهای نظارتی

5- هدفمند نمودن اصلاحات ساختار سازمانی از طریق پیوند بین اهداف و خط‌مشی‌های "بهبود بهره‌وری کیفیت" و "اصلاحات ساختار سازمانی"

6-بهبود ساختارهای سازمانی با نگرش کاهش تصدی‌گری و رویکرد بنگاه اقتصادی

 

بهره‌وری

1- نهادینه کردن حرکت بهبود بهره‌وری در سطح شرکت ملی نفت ایران جهت افزایش اثربخشی و کارآئی سیستمها

2- استفاده از مشاوران داخلی و خارجی مجرب در جهت تشکیل گروه‌های "بهبود بهره‌وری و کیفیت" در سطح شرکت ملی نفت ایران

3- برنامه‌ریزی و ایجاد تعهد در جهت همکاری مدیران شرکت‌های تابعه برای انجام پروژه‌های مدیریت کیفیت

4- بهینه‌سازی فرایندهای موجود با نگرش حداکثر نمودن کارآئی و حداقل نمودن هزینه

/ 0 نظر / 272 بازدید