شاخص های کلیدی عملکرد ایمنی - اصول مدیریت ایمنی fi

زمان از دست رفته (در ساعت) به دلیل حوادث و سوانح (از جمله مرگ و میر)، به عنوان مثال در هر 100.000 ساعت که مشغول به کار هستند.

زمان از دست رفته (در ساعت) به علت حوادث غیر کشنده ، به عنوان مثال در هر 100.000 ساعت که  مشغول به کار هستند.

تعداد کل مرگ و میر، به عنوان مثال در هر 100.000 ساعت که مشغول به کار هستند.

تعداد عدم انطباق با استانداردهای حقوقی یا داخلی در بازرسی های ایمنی

 

•تعداد حوادث گزارش شده ، به عنوان مثال در هر  100.000 ساعت کارکرد (از جمله مرگ و میر)

•تعداد گزارشات حوادث و سوانح غیر کشنده، به عنوان مثال در هر  100.000 ساعت که مشغول به کارهستند.
•تعداد بازرسی های ایمنی انجام شده برای هر ماه
•تعداد حل ایمنی غیر منطبق برای هر  ماه
•درصد حضور در جلسات کمیته  بهداشت و ایمنی شغلی (OHS)
• درصد اقدامات اصلاحی در چهار چوب  مشخص در یک بازه ی زمانی
•درصد تصادفات منجر به مرگ کشنده و غیر کشنده نسبت به همه حوادث.به عنوان مثال  در100.000 ساعت که مشغول به کار هستند.

 

•درصد موقعیت پر شده نمایندگان ایمنی و سلامت .(HSR)
•درصد  مسائل مطرح شده توسط  H&S
•درصد انجام و اجرا توصیه های کمیته بهداشت و ایمنی شغلی (OHS)
•درصد سلامت و ایمنی محصولات / خدمات ، برای ارزیابی اثرات آن
•میزان اثرات سلامتی و ایمنی درتولید محصولات و خدمات و اینکه چقدر در ارزیابی و بهبود محصولات مهم است.
•درصد آشنایی کافی کارکنان با سلامت شغلی و ایمنی (OHS)
•مجموع  ساعات آموزش ها و تلاشهای صورت گرفته در جهت  ایمنی و    سلامت در ماه

 

شاخص های کلیدی عملکرد محیط زیست

•مقدار انرژی ذخیره شده با توجه به حفاظت و بهبود بهره وری است.
•متوسط ​​مصرف برق هر کارمند و یا محصول فروخته شده
•میزان CO2 تولید شده به ازای هر کارمند در هر ماه
•هزینه های انرژی به ازای هر واحد تولید
•انرژی ذخیره با توجه به حفاظت و بهبود بهره وری
•گازهای گلخانه ای (GHG) تولید شده به ازای هر کارمند در هر ماه
•تعداد صفحات کاغذ استفاده شده به ازای هر کارمند در هر ماه
• درصد تولید زباله های خطرناک عملیاتی
•درصد تولید مواد با استفاده از ورودی های بازیافتی.
•درصد ضایعات غیر خطرناک عملیاتی
•درصد بازیافت زباله های خطرناک عملیاتی.
•درصد بازیافت زباله های غیر خطرناک عملیاتی
• میزان انرژی استفاده شده  به ازای هر واحد تولید
•مجموع انرژی تولید شده در هر واحد تولیدی
• کل انرژی خریداری شده در هر ماه
•مبلغ دفع مواد زائد تولید شده به ازای هر محصول تولید شده
•میزان استفاده از آب به ازای هر کارمند در هر ماه
•میزان آب استفاده شده در مقدار محصول تولید شده
/ 0 نظر / 123 بازدید