آموزش و صلاحیت مقابله با خطرات - اصول مدیریت ایمنی fi

سازمان باید روش (های) اجرایی ایجاد، اجرا و برقرار نگه دارد تا کارکنان خود را از موارد زیر آگاه نماید:

الف. پیامد های ایمنی و بهداشت شغلی، اعم از بالفعل یا بالقوه، حاصل از فعالیت های کاری آنها، رفتار آنها و مزایای ایمنی و بهداشت شغلی ناشی از بهبود عملکرد فردی

ب. اهمیت، نقش و مسئولیت های آنها در دستیابی به انطباق با روش های اجرایی و خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی و الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شامل الزامات واکنش و آمادگی در شرایط اضطراری (به بند 7-4-4 مراجعه کنید.)

ج. پیامد های بالقوه انحراف از روش های اجرایی مشخص شده.

 

در روش های اجرایی آموزش باید سطوح مختلفی از:

الف. مسئولیت، توانایی، مهارت های زبانی و تحصیلات

ب. ریسک

مد نظر بگیرند.

 

2-اقدامات اجرایی:

در این راستا شرکت به بررسی صلاحیت مدیران و افسران ایمنی شرکت از لحاظ تحصیلات،آموزش یا تجربه می پردازد و سوابق را یادداشت می نماید.

 

3-اقدامات اجرا شده در شرکت:

شرکت با توجه به اهمیت پست ها ی فعال در بخش ایمنی و بهداشت شغلی آموزش های لازم به افراد می دهد یا در صورت نا هماهنگ بودن تحصیلات با شغل فرد اقدام به تغییر شغل وی و استخدام نیروی کارامد می نماید.

همچنین اقدامات مربوط به آموزش باید پس از اجرا ارزیابی و میزان اثربخشی آن بررسی شود و سوابق نگهداری شود.

 

4-ایرادات:

در این مرحله ممکن است افراد استخدام شده برای کار در شرکت به زمانی جهت آشنایی با مراحل تولید کارخانه و فضای کاری و همچنین مسئولیت های محوله نیاز داشته باشند.

 

5-پیشنهادات و برنامه اجرایی:

 پیشنهاد میشود برای به حداقل رساندن این زمان و جلو بردن کار مدیر سابق بخش تجربیات و سوابق کار شده در شرکت را در اختیار فرد قرار دهد.

همچنین آموزش های دوره ای برای اثربخشی بیشتر برگزار گردد.

/ 0 نظر / 37 بازدید