hot tap

   تعریف فرایند hot tap:

 

 

 

0HOT TAP فرایند دقیق ایجاد یک سوراخ بر روی یک سیستم حامل جریان سیالات

نظیر نفت ,گاز ,مشتقات نفتی ,پتروشیمی و حتی اب و دیگر سیالات بدون پاشیده

شدن محتوای ان به بیرون یا قطع جریان می باشد  . 

 

0به عبارت دیگر اتصال گرم یا انشعاب گرم ( (HOT TAPعملی است که توسط  ان

دسترسی به قسمت داخلی  یک خط  ل شود.

 

 

0در واقع به عملیات انشعاب گیری در لوله ها و تانک های حاوی سیالات پر  فشار

درحالتی که خط یا مخزن حامل جریان و سیال باشد عملیات اتصال گرم یا انشعاب

گرم Hot tap)) گفته می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید