تکنیک های آنالیز ریسک - اصول مدیریت ایمنی fi

42- انالیز اعتبار انسانی: هدف انالیز اعتبار انسانی تشخیص فاکتورهایی است که ممکن است اعتبار انسانی را اداره و بهره برداری ازسیستم زیر فشار قرار دهد.

قابلیت اجرایی و کاربرد: این انالیز به اجرای قابل اطمینان بشر که برای کسب موفقیت سیستم های انسانی-ماشینی لازم است اختصاص دارد.

 

43- انالیز میانجی(واسطه): در تشخیص خطرات ناشی از ناسازگاری میانجی بکار میرود. علم اصول مستلزم جستجو در هردوی فیزیکی و تابع ناسازگاری بین مجاورین .متصلین ویا عناصری است که متقابلادر یک سیستم اثر میگذارند.اگر اجازه داده شود به  مقاومت تحت همه وضعیت های عملکرد که می خواستند تولید ریسک کنند.

قابلیت اجرایی و کاربرد: انالیز میانجی در همه سیستم ها قابل اجراست. همه میانجی هایی که باید بازرسی شوند: نرم افزار ماشین. محیط انسانی. محیط ماشینی. انسانی - انسانی. ماشینی -ماشینی و...علم اصول مستلزم جستجو در هردوی فیزیکی و تابع ناسازگاری بین مجاورین .متصلین ویا عناصری است که متقابلادر یک سیستم اثر میگذارند.اگر اجازه داده شود به  مقاومت تحت همه وضعیت های عملکرد که می خواستند تولید ریسک کنند.

 

44- انالیز مشاغل ایمن: این تکنیک درتشخیص راه های مختلفی که یک وظیفه می تواند اجرا شود بکار میرود.بنابراین موثرترین و مناسب ترین راه برای انجام یک وظیفه انتخاب میشود. هرکاری شکسته میشود به وظایف.مراحل.خطرات مربوط به هر وظیفه یا مرحله ای از کار.کنترل ها مرحله بعد از تعیین کاهش ریسک پیوسته به خطرات بخصوص هستند.

قابلیت اجرایی و کاربرد: انالیز مشاغل ایمن میتوانند در ارزیابی هر کار. وظیفه. مسئولیت انسان یا عملکردش بکار رود.

 

45- انالیز ایمنی لیزر: این انالیز ارزیابی بکاربردن لیزرها از نظر ایمنی را در اختیار قرار میدهد.

قابلیت اجرایی و کاربرد: این انالیز برای هر بهره برداری لیزری.ساختمانها.ازمایشات و تست هاست.

 

46- مدیریت خطا و درخت ریسک (MORT): این تکنیک در انالیز اصولی یک حادثه در دستور یک بازرسی و تعیین جزئی اطلاعات درباره فرایند و حوادث شرکت کننده بکار میرود.

قابلیت اجرایی و کاربرد: این یک تکنیک بازرسی حادثه است که میتواند در انالیز هر حادثه ای بکار رود.

 

47- انالیز مواد سازگار: انالیز مواد سازگار مواد بکار رفته در یک طراحی خاص را تهیه میکند. هیچ پتانسیل(عامل بالقوه) پایینی نمیتواند بخاطر ناسازگاری موادی که ارزیابی شده است اتفاق بیافتد.

قابلیت اجرایی و کاربرد: انالیز سازگاری مواد بطور کلی به بیشترین سیستم های سراسری اختصاص دارد.

 

48- انالیز بالاترین حوادث معتبر: تکنیک تعیین کران بالای یک عامل بالقوه محیط بدون توجه به احتمال وقوع حادثه ی عامل بالقوه خاصی

قابلیت اجرایی و کاربرد: همانند انالیز سناریو.این تکنیک در هدایت یک انالیز خطر سیستم بکار میرود. این یک تکنیک بهره برداری جهانی است.

 

49- مدل شبیه سازی: بسیاری از شکلهای تکنیک مدل سازی که در مهندسی سیستم بکار میروند وجود دارد. شکست ها. رویدادها. جریان ها. مسئولیت ها. فرم های انرزی. متغیرهای تصادفی. پیکربندی سخت افزار. ترتیب حوادث. وظایف موثر. همگی میتوانند مدل سازی شوند.

قابلیت اجرایی و کاربرد: مدل سازی ب هرسیستم یا انالیز ایمنی سیستم اختصاص دارد.

 

50- افراد عادی: این تکنیک برای ارزیابی یک سیستم بوسیلهکنترل سیستمهای ساده.عملکرد بدون خصوصیات ظاهری اضافه شده تا اینکه تعیین شود نیاز یا ارزش کنترل کاهش ریسک را دارد.

قابلیت اجرایی و کاربرد: این تکنیک جهانی و مناسب است.

 

51- انالیز منطق شبکه: انالیز منطق شبکه یک روش امتحان کردن یک سیستم در دوره های ارائه ریاضی به نفع درون بینی در یک سیستم که ممکن است دستیابی به آن عادی نباشد.

قابلیت اجرایی و کاربرد: این یک تکنیک جهانی مناسب برای سیستم های پیچیده است.

 

52- انالیز خطر محافظتی و عملیاتی: انالیز تشخیص و ارزیابی خطرات/ریسک های مرتبط به محیط/کارکنان.روش ها و تجهیزات درگیر سراسری در اداره یک سیستم است.

قابلیت اجرایی و کاربرد: این انالیز به همه تلاش های محافظ و موثر اختصاص دارد. حالت یکتای مدل یک سیستم پیچیده است.

 

53- آنالیز شبکه PETRI: انالیز شبکه پتری یک روش برای شرح جزئی یکتای نمونه یک سیستم پیچیده است.این شبکه میتواند در اجزای سیستم نمونه یا سیستم های تابع در یک سطح گسترده از مراحل چکیدگی بکار برده شود:ادراکی.بالا -پایین. جزئیات طراحی. اجرای واقعی سخت افزار/نرم افزار یا هردو.

قابلیت اجرایی و کاربرد: این یک تکنیک جهانی و مناسب سیستم های پیچیده است.

 

54- آنالیز خطرات مقدماتی PHA: اولین انالیز تلاش در ایمنی سیستم است. یک لیست وسیغ از خطرات مقدماتی است.به عنوان طراحی کامل درون یک سیستم انالیز خطر سیستم تابع استنتاج می کند.

قابلیت اجرایی و کاربرد: یک تکنیک جهانی مناسب است.

 

55- لیست خطرات مقدماتی PHL: اولین انالیز وتلاش برای ایمنی سیستم است.این لیست خطرات مقدماتی یا حوادث عامل بالقوه در طی پیشرفت مفهوم فرایند فهرست شده اند.

قابلیت اجرایی و کاربرد: یک تکنیک جهانی مناسب است.

 

56- انالیز روش ها: انالیز روش ها یک انالیز گام به گام خاص روش هاست در تشخیص خطرات یا ریسک هایی که با روش مشترک هستند.

قابلیت اجرایی و کاربرد: یک تکنیک جهانی مناسب است.

 

57- انالیز خطر سیستم تولید: این انالیز در تشخیص کنترل وسایل و در تشخیص خطراتی که ممکن است طی تولید معرفی شده باشند بکار میرود.(تولید:فاز پیشرفت سیستم که میتوانند ایمنی را معیوب کنند) میانجی بین محصول و فرایند تولید امتحان میشود.

قابلیت اجرایی و کاربرد: این تکنیک به هنگام پیشرفت و تولید سیستمهای پیچیده و سیستمهای تابع پیچیده اختصاص دارد.

 

58- پیشرفت نمونه اصلی: پیشرفت نمونه اصلی یک انالیز مدل سازی/شبیه سازی ساخت ها زودتر از پیش تولید محصول تهیه میکند.بنابراین توسعه دهنده ممکن است مانند نسخه اولیه بازرسی و امتحان کند.

قابلیت اجرایی و کاربرد: این تکنیک به قبل از پیش تولید و بازرسی اختصاص دارد.

 

59- انالیز تصمیم مبتنی بر ریسک: انالیز مبتنی بر ریسک یک معبر کار امد در ایجاد تصمیم گویا و قابل دفاع در وضعیت پیچیده است.

قابلیت اجرایی و کاربرد: یک تکنیک جهانی مناسب سیستم های پیچیده است.

 

60- انالیز ریشه علت: این روش فاکتورهای مستقیم علی حادثه یا نزدیک به نابودی رویداد را تشخیص میدهد. این تکنیک فراتر از علل مستقیم به تشخیص بنیادی دلایل نقص یا شکست می رود. ریشه اصلی اساسا برای مشاهده نقص هایی که باید با کشف های یک بازرسی مستند شوند همکاری میکند.

قابلیت اجرایی و کاربرد: هر حادثه یا رویداد باید رسما بازرسی شود برای تعیین وقایع ازپیش طراحی نشده ی شرکت کننده

 

61- بازدید ایمنی: یک بازدید ایمنی یک سیستم رااز نظر تشخیص شروط روانی ارزیابی می کند.ویا ازنظر روش های اپراتور برای خطرات طراحی.عملکردها ویا تعمیر و نگهداری پیوسته ارزیابی میکند.

 

قابلیت اجرایی و کاربرد: بازرسی های دوره ای یک سیستم.عملکرد.روش یا فرایند یک راه با ارزش برای تعیین تمام وکمال ایمنی آنهاست. یک بازدید ایمنی باید پس از یک رویداد مهم ومصیبت بار که اتفاق افتاده است هدایت شود.

 

62- انالیز سناریو: انالیز سناریو موقعیت پرخطر را بوسیله سناریوهای حوادث فرض شده که معتبر و منطقی فیزیکی هستند تشخیص میدهد وتصحیح می کند.

 

قابلیت اجرایی و کاربرد: سناریوها یک کانال برای افکار ناگهانی یا امتحان یک تئوری در جایی که اجرای واقعی می تواند نتایج مصیبت باری داشته باشد تامین میکند. در جایی که خصوصیات سیستم جدید است بعدها هیچ جزئیات رایجی برای راهنمایی یا مقایسه یک انالیز سناریودر دسترس نیست. ممکن است درون بینی تامین کند.

 

63- سیستم بازرسی طرح ریزی اتفاق زمان بندی شده مداوم: این روش برای تعریف سیستم ها بکار برده میشود:انالیز عملکردهای سیستم برای کشف.تشخیص و پیدا کردن مشکلات.پیداکردن وتشخیص انتخاب های برطرف کردن یا کنترل مشکلات.ارای اینده دیده بان و بازرسی حوادث

 

64- انالیز شکست هدف واحد: این تکنیک برای تشخیص نقایصی است که میخواهند یک حادثه مصیبت بار بیافرینند در بخش های خسارت مالی یا آسیبی.اگر آنها خودشان موجب اتفاق باشند.

قابلیت اجرایی و کاربرد: این روش در سیستم های سخت افزار/نرم افزار و سیستمهای اپراتور انسانی را رسم میکنند قابل اجراست.

 

 

 

 

 

 

65- انالیز حرکت دوار پنهانی: انالیز حرکت دوار پنهانی راه های ناخواسته یا کنترل ترتیب هایی را که ممکن است نتایجی در حوادث ناخواسته یا زمان نامناسب حوادث ذاشته باشند مشخص میکند.

قابلیت اجرایی و کاربرد: این تکنیک در کنترل و هدایت انرزی قابل اجراست وتحویل میدهد جریان را در همه انواع الکترونیکی یا برقی.بادی یا هیدرولیکی

 

 

 

 

 

66- انالیز روش ها و اثرهای شکست نرم افزار: این تکنیک نرم افزاری را که مربوط به طراحی نقایص را از طریق انالیز فرایند نمودار جریان تشخیص میدهد.وهمچنین مناطق را برای بازرسی معتبرسازی و امتحان ارزیابی مشخص میکند.

قابلیت اجرایی و کاربرد: نرم افزار درون سیستم اساسی و انتقادی جریان بخوبی هواپیمای آینده.امکانات و تجهیزات جاسازی شده است. این علم اصول میتواند برای هرفرایند نرم افزاری هرچند کاربرد نرم افزار کنترل میشود بکار برود.وسیستمهای سخت افزاری کاربرد قاطع دارند.آنها میتوانند برای کنترل آنالیز ترتیب زمان بندی دبده بانی و تونایی ارتقائ یک سیستم ازوضعیت ناایمن به ایمن بکار بروند.

 

67- انالیز درخت خطای نرم افزار: این تکنیک برای تشخیص ریشه علت یک اتفاق ناخواسته بکار برود.برای مجاب کردن(بیمه) حفاظت کافی آیین انتقادی ایمنی بوسیله جلوگیری از بهم پیوستن و یا سخت افزارها.

قابلیت اجرایی و کاربرد: هرفرایند نرم افزار در هر سطحی از پیشرفت یا تغییر نمیتواند بصورت استقرایی آنالیز شود.هرچند کاربرد قاطع نرم افزار سیستم سخت افزاررا کنترل میکند.

 

68- انالیز خطر نرم افزار: هدف این تکنیک تشخیص.ارزیابی ورفع یا کسب خطرات نرم افزار بوسیله یک روش تحلیلی ساخت یافته که تمام وکمال کردن فرایند پیشرفت نرم افزار است.

قابلیت اجرایی و کاربرد: این تکنیک جهانی و مناسب سیستم های نرم افزار است.

 

69- انالیز مدار پنهانی نرم افزار: انالیز مدار پنهانی نرم افزار برای کشف برنامه منطقی طراحی شده است که میتواند سبب خروج برنامه های ناخواسته یا جلوگیری ازآن یا ترتیب و زمان بندی نادرست شود.

قابلیت اجرایی و کاربرد: این تکنیک جهانی و مناسب سیستم های نرم افزار است.

 

 

 

 

70- انالیز ایمنی ساختمان: این روش برای تایید ساختمانهای مکانیکی بکار میرود.ساختمانهای ناکافی در کاهش ریسک ناشی از عامل بالقوه برای مشکلات طراحی پنهان نتیجه بخش هستند.

قابلیت اجرایی و کاربرد: این تکنیک برای طراحی ساختمان.بدنه هواپیما و... مناسب است.


71- انالیز خطر سیستم تابع: انالیز خطر سیستم تابع خطرات و اثرات آنها را که ممکن است به عنوان یک نتیجه طراحی واقع شود را تشخیص میدهد.

قابلیت اجرایی و کاربرد: این پروتکل فقط برای سیستم های تابع کاربرد دارد.


72- انالیز خطر سیستم: هدف از انالیز خطر سیستم تمرکز کردن و سازش کردن نتایج انالیز خطر سیستم تابع درون یک انالیز مجرد به تضمین خطرات.کنترل یا دیده بانی آنها به یک سطح سیستم و کنترل آنها به عنوان هدف ارزیابی شده است.

قابلیت اجرایی و کاربرد: هویت خطر هر حلقه بسته وسیستم پیگردیبرای یک برنامه صحیح یا گروه سیستم های تابع میتوانند انالیز شوند.


73- بازرسی اصولی: هدف این تکنیک اجرای یک مرور یا رسیدگی به یک وسیله یا تحقیق است.

قابلیت اجرایی و کاربرد: این تکنیک جهانی و مناسب است.


74- انالیز وظایف: این تکنیک یک روش ارزیابی یک وظیفه اجراشده بوسیله یک روی کارکنان بیشتر از یک دیدگاه ایمنی تا اینکه خطرات نامعلوم را مشخص کند. توسعه یادداشت/پیش بینی/هشدارها برای یکپارچه سازی تا اینکه روش ها ازسوی کارکنان عملیاتی بازخورد دریافت کند.

قابلیت اجرایی و کاربرد: هر پروزه یاسیستمی که یک نقطه شروع/پایان منطقی یا بخش میانی منطقی هرکدام خودشان را برای انالیز آگاه میسازند.

75- تکنیک روش اعلام خطای انسانی: این تکنیک یک درجه کمی خطای اپراتور انسانی  را در پروزه را به ما میدهد.

قابلیت اجرایی و کاربرد: این تکنیک روش استاندارد برای تعیین کیفیت خطای بشری در صنعت است.

 

76- انالیز ایمنی بازرسی: انالیز ایمنی بازرسی یک محیط ایمن به هنگام هدایت سیستم ها و امتحان نمونه اصلی فراهم میکند و همچنین دروس ایمنی را برای متحد کردن طراحی به عنوان کاربرد فراهم میکند.

قابلیت اجرایی و کاربرد: یک درس قابل آموزش از روش هر سیستم جدید یا پتانسیل سیستم های تابع پرخطر فراهم میکند. این روش مخصوصا برای گسترش سیستم های جدید و بالاخص در مهندسی/گسترش مراحل.

 

77- انالیز اتلاف زمان برای ارزیابی واکنش ضروری: این تکنیک یک انالیز ایمنی سیستم فرایند پایه ای برای انالیز نیمه کمی اندازه گیری وارزیابی طرح ریزی شده یا اتلاف واقعی.نتایج بدست امده از عملکرد.تجهیزات.روش ها و کارکنان طی حوادث یا ضروریات است. هر فرودگاه/خط هوایی و اپراتورهای هواپیماهایشان باید یک احتمال ضروری ذاشته باشند که برای کنترل حوادث ناگهانی طرح ریزی میشود.

قابلیت اجرایی و کاربرد: این روش جزئیات مورد نیاز سازمان را برای تشخیص اهدف/ترقی وخروج یک واکنش ضروری تعریف میکند وبرای تشخیص مشکلات واکنش ها و یافتن و تشخیص انتخاب ها وبرای رفع یا کاستن ریسک هاو مشکلات واکنش وبرای اجرای دیده بانی و برای بازرسی.

 

78- انالیز تردید:  انالیز تردید/ ادرس های کمی و کیفی دو فاکتوری است که موجب میشود نتایج یک انالیز شک برانگیز باشد

قابلیت اجرایی و کاربرد: این دیسیپلین نمونه آدرس تردید است.

 

79- انالیز Walk trough: این تکنیک یک انالیز اصولی است که باید در تعیین و تصحیح ریشه علل رویدادهای طرح ریزی نشده مربوط به نگهداری و تعمیر بکار برود.

قابلیت اجرایی و کاربرد: این تکنیک قابل اجراست برای تعمیر ونگهداری

 

80- انالیز What if: این انالیز روش تشخیص خطرات.وضعیت های پرخطر یا رخداد حوادث مخصوص که میتوانند یک نتیجه نا مطلوب تولید کنند.

قابلیت اجرایی و کاربرد: این روش جهانی و مناسب است.


81- انالیز چک لیست What if: این انالیز یا چک لیست یک روش ساده به کار بردن منطقی در یک روش قطعی است.

قابلیت اجرایی و کاربرد: این یک تکنیک جهانی ومناسب است. رسی حوادث یک زمان مداوم ممکن است بینش انتقادی در مستندسازی وتعیین علل یک حادثه بدهند. این یک تکنیک جهانی و مناسب است.

/ 0 نظر / 86 بازدید