ماتریسswot - اصول مدیریت fe

 

» در طراحی ماتریس TOWS؛ 8 مرحله زیر باید انجام شود:

1- فهرستی از فرصت های عمده ای که در محیط خارجی سازمان وجود دارد، تهیه کنید.

2- فهرستی از تهدیدات عمده موجود در محیط خارج سازمان تهیه کنید.

3- فهرستی از نقاط قوت داخلی و عمده سازمان تهیه کنید.

4- فهرستی از نقاط عمده ضعف داخلی تهیه کنید.

5- استراتژی های SO: نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی را با هم مقایسه کنید و نتیجه را در خانه مربوطه در گروه بنویسید.

6- استراتژی های WO: نقاط ضعف داخلی را با فرصت های موجود در خارج سازمان مقایسه کنید و نتیجه را در گروه بنویسید.

7- استراتژی های ST: نقاط قوت داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه کنید و نتیجه را در گروه بنویسید.

8- استراتژی های WT: نقاط ضعف داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه کنید و نتیجه را در گروه بنویسید.

 

نقاط قوت (Strengths-S):

به مجموعه توانمندی‌ها و منابع سازمانی اطلاق می‌شود که سازمان را در نیل به اهداف یاری می‌رساند.

نقاط ضعف (Weaknesses-W):

مجموعه عوامل داخلی را که مانع از تحقق اهداف می‌شود که می‌تواند در رابطه با معضلات مربوط به نیروی انسانی، کمبود منابع، مقررات و آیین‌نامه‌های مشکل ساز و دست و پا گیر باشد.

فرصت‌ها (Opportunities-O):

به مجموعه نقاط و امکانات بالقوه در بیرون از سازمان اطلاق می‌شود و با شناسایی و بهره‌گیری از آنها توانمندی سازمانی افزایش یافته و امکان تحقق اهدافش بیش از پیش فراهم می‌گردد.

تهدیدها (Threats-T):

به مجموعه عوامل موثر و مداخله گر خارج از سازمان اطلاق می‌شود که به عنوان عوامل مزاحم عمل نموده و مانع از اجرای برنامه‌ها و در نتیجه تحقق اهداف سازمان می‌شود.

 

::انواع استراتژی در مدل توز::

1- استراتژی های SO:

عالی ترین وضعیت است و میتوان با استفاده از نقاط قوت و فرصت ها سهم سازمان را در بازار افزایش داد. بعنوان مثال هم پول داریم هم  فرصت در این حالت استراتژی سازمان تهاجمی  است.

2- استراتژی های WO:

دومین استراتژی هدفش کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصت ها است. در این حالت شرکت ها به علت برخورداری از ضعف های اساسی، امکان استفاده از فرصت های بدست آمده را ندارد. برای مثال تقاضا برای یک محصول مشخص بالاست ولی شرکت تکنولوژی لازمه را ندارند، در این صورت شرکت استراتژی های مختلفی از قبیل: خرید تکنولوژی، ایجاد واحد تحقیق و توسعه به منظور ایجاد تکنولوژی مورد نظر و بالاخره فراموش کردن فرصت بدست آمده را می تواند انتخاب کند. استراتژی محافظه کارانه گویند.

3- استراتژی های ST:

از نقاط قوت استفاده کرده و از تهدیدها دوری شود در این حالت استراتژی رقابتی است. استفاده از نقاط قوت سازمان برای جلوگیری ازتهدیدها.

4- استراتژی های WT:

در این حالت هدف از استراتژی WT کاهش حتی الامکان نقاط ضعف و تهدیدها می‌باشد. سازمانی که بیشترین عوامل آن در این خانه متمرکز باشد، وضعیت جالبی نداشته و در ورطه ورشکستگی خواهد بود. در این صورت شرکت می تواند از استراتژی های مختلفی از قبیل: انحلال، تلاش برای بقا، کاهش عملیات، ادغام و یا مشابه آن استفاده نماید. در هر صورت شرکت ها سعی می کنند از چنین وضعیتی پرهیز نمایند.

/ 0 نظر / 23 بازدید