کنترل عملیات - اصول مدیریت ایمنی fi

2. فعالیت های خطرناک شامل موارد زیر:

ـ شناسایی فعالیت های خطرناک نظیر رادیوگرافی، جا به جایی اجسام بزرگ و ...

ـ تعیین روش های کاری از قبل و تایید آنها

ـ تشخیص صلاحیت پرسنل برای انجام فعالیت های خطرناک قبل از انجام

ـ سیستم های اجازه کار و روش های اجرایی کنترل ورود و خروج کارکنان به محل های کار خطرناک

3. مواد خطرناک شامل موارد زیر:

ـ شناسایی محل انبارها و نگهداری موجودی ها

ـ تمهیدات انبارش ایمن و کنترل دسترسی به مواد خطرناک

ـ تهیه و دسترسی به داده های ایمن مواد و سایر اطلاعات مرتبط

4. نگه داری ایمن کارگاه و تجهیزات شامل موارد زیر:

ـ تهیه و کنترل و نگه داری گارگاه ها و تجهیزات سازمان

ـ تفکیک، کنترل و دسترسی به تجهیزات

ـ بازرسی و کنترل تجهیزات مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی و سیستم های مرتبط با آن نظیر:

سیستم های حفاظت اپراتور، مراقبت و حفاظت فیزیکی، سیستم های از کار اندازی تجهیزات کشف و جلوگیری از آتش سوزی، تجهیزات جا به جایی (جرثقیل ها، بالابر، نقاله ها و سایر تجهیزات بالابر)، منابع و محافظت های رادیولوژیف وسایل پایش ضروری سیستم های تهویه داخلیف تسهیلات و تمهیدات پزشکی در هنگام کنترل عملیات ها باید به اهدافی که در خط مشی ذکر شده است، توجه گردد. روش هایی برای پوشش دادن وضعیت هایی که نبود آنها می تواند موجب انحراف از خط و مشی و اهداف ایمنی و بهداشت حرفه ای شود، طراحیف اجرا و مدون گردد، بطور مثال در خط مشی ف حتما باید روش اجرایی مدونی مثل استفاده از روش های ارزیابی ریسک، وجود داشته باشد یا اگر در یک خط و مش هدفی مبنی بر بهبود مستمر ذکر شده است باید از بازرسی و بازنگری های ادواری صورت گیرد و مدون شوند تا نسبت به خطی مشی و اهداف، دچار انحراف نشویم.

در عملیات هایی که مشخص نبودن معیارهای آنها، منجر به انحراف سازمان از خط و مشی و اهدافش می شود باید مورد بازبینی قرار گیرند و معیارهای آنها تصریح شوند؛ بطور مثال بخارات و گازهای سمی موجود در محیط یک کارخانه ی تولید کننده ی مواد شیمیایی باعث بیماری کارگران می شود؛ در حالیکه در خط و مشی کارخانه هدفی مبنی بر ایجاد محیط کاری سالم و ایمن ذکر شده است در این صورت باید معیارهایی همچون حد مجاز مواد شیمیایی در فضا تصریح گردد تا به هدف دست پیدا کنیم.

یک مثال دیگر؛ در خط و مشی یک سازمان هدفی مبنی بر بکارگیری مهارت های سرمایه های انسانی و توسعه دانش و افزایش انگیزه ذکر شده است. زمانی که در این سازمان استخدام افراد بر اساس رابطه بوده نه ضابطه، به نوعی از خط و مشی سازمان انحراف یافته، در این صورت معیارهای عملیاتی مانند آزمون ورودی، سابقه ی کار، مصاحبه ی علمیف مدرک تحصیلی باید وجود داشته باشد تا اهداف خط و مشی به تحقق بپیوندد.

/ 0 نظر / 22 بازدید