تست های غیر مخرب - دیگ های بخار و ظروف تحت فشار fe

تست های مخرب (DT):

دراین نوع تست آزمایش های مختلف بر روی نمونه های استاندارد تهیه شده از قطعات مورد آزمون انجام می شود که پس ازانجام تست نمونه از بین میرود.

این روش معایبی همچون سرعت پایین  پرهزینه بودن   دادن اطلاعات فقط مربوط به نمونه ها  را دارد.

 

آزمایش غیرمخرب چیست؟

علم یا روش کاری است که به کاربر این اجازه رامیدهد تامواد یا اجزای سیستمی را بدون آسیب رساندن به آن مورد بررسی قرار میدهد.آزمون های غیرمخرب امروزه نقش حیاتی را در زندگی انسان ها ایفا میکند.

به عنوان مثال اطمینان ازسلامت وایمنی هواپیماها  وسایل نقلیه  قطارها  خطوط لوله  پلها پالایشگاه ها  سکوها و ... باتستهای غیرمخرب مورد بررسی قرار میگیرند.

این ازمون را میتوان ابزاری برای مدیریت کیفیت دانست.

برای رسیدن به اهدافی همچون پیشگیری ازحادثه  کاهش هزینه ها  افزایش اطمینان محصول از این تست ها استفاده میشود.

 

عیوب ناشی از  مواد اولیه روش ساخت مونتاژ قطعات کارکرد را میتوان با تست های غیرمخرب تشخیص داد.

پرسنل تست های غیرمخرب درون یک سیستم کنترل کیفی قرار دارد که شامل مدیرکنترل کیفیت,بازرسان کنترل کیفیت, بازرسان جوش  پرسنل تست های غیر مخرب  میشود.

 

روش ها

آزمون های غیرمخرب انواع مختلفی دارند ونوع آزمون مورداستفاده نسبت به شرایط و خواص فیزیکی موادمتغیر میباشد.

در زیر  انواع آزمون های پرکاربردمعرفی میشود.

 

آزمون چشمی (VT):

دربسیاری از برنامه های تدوین شده توسط سازنده  جهت کنترل کیفیت از آزمون چشمی به عنوان اولین تست ویا در بعضی موارد به عنوان تنها متد ارزیابی بازرسی استفاده میشود. اگراین آزمون بطورمناسب اعمال شودابزار ارشمندی میتواند واقع گردد. بعلاوه یافتن محل عیوب سطحی بازرسی چشمی میتواند بعنوان تکنیک فوق العاده کنترل پروسه برای کمک در شناسایی مشکلات مابعدساخت بکارگرفته شود.

 

آزمون فراصوتی,التراسونیک (UT):

دستگاهی است که امواج با فرکانس خیلی بالا تولید میکندکه فرکانسش بیشتراز آستانه ی  شنوایی ست.این دستگاه قادراست عیوب یا ناپیوستگی های ریز که معادل نصف طول موجش است رانشان دهد. دراین روش عیوب درونی وصفحه ای توسط تجهیزاتی ماننددستگاه عیب یاب, بلوک ها,پروب ها و کابل های التراسونیک بازرسی میشود.

 

آزمون مایع نافذ (PT):

این روش رامیتوان برای عیب یابی بسیاری ازقطعات به شرط آنکه عیوب به سطح قطعه راه داشته باشند به کارگرفت.مبانی آزمون عبارتست ازنفوذ یک مایع نافذ درعیوب سطحی دراثر جاذبه ی مویینگی و مشاهده ترک های سطحی باچشم غیرمسلح .پس ازانجام عملیات ظهور بر روی مایع نافذ به منظورنمایان شدن کامل ترک ها مایع نافذ بایک ماده ی رنگی روشن رنگ آمیزی شده یاماده ی فلورسانت به آن افزوده میشود. درحالت نخست ماده ی رنگی معمولا قرمزاست و سطح پس از افزودن ماده ظاهرکننده بانور معمولی هم قابلیت رویت خواهد بود ولی در حالت دوم قطعه راباید در نورفرابنفش مورد بازرسی چشمی قرار داد.

دراین روش از تجهیزاتی مانند اسپری های و بلوک های مایعات نافذ استفاده میشود.

 

آزمون ذرات مغناطیسی (MT):

دراین روش ذرات آهن برروی ماده ای باخاصیت آهن ربایی ریخته میشود ومیدان مغناطیسی در آن القا میشود .درصورت وجود خراش ویاترکی بر روی سطح ویادر نزدیکی سطح  درمحل عیب قطب های مغناطیسی تشکیل میشود ویا میدان مغناطیسی در آن ناحیه دچاراعوجاج میگردد. این قطب های مغناطیسی باعث جذب ذرات آهن میشوند در نتیجه وجود عیب را میتوان از تجمع ذرات آهن تشخیص داد.

عموماقبل ازآزمایش خاصیت آهن ربایی قطعات مورد آزمایش می بایستی زدوده شود.بطور کلی این روش اقتصادی بوده و انجام آن از آزمون فراصوت و مایعات نافذ آسان تر مباشد.

دراین روش عیوب سطحی و زیرسطحی تافاصله ی معینی از سطح را با تجهیزاتی مانند یوک,بلوک و اسپری های مغناطیسی و مغناطیس سنج میتوان بررسی کرد.

 

آزمون رادیوگرافی (RT):

اساس این آزمون بر پایه میزان جذب و نفوذ پرتو در قطعات میباشد ضخامت ودانسیته ی قطعهدر میزان جذب ونفوذ پرتوتاثیر زیادی دارد .درمناطقی که ضخامت کم است نیز دانسیته کم است. دراین مناطق جذب پرتو کم و نفوذ پرتو زیاد میباشد.

جذب و نفوذ پرتو باهم رابطه عکس دارند.

دراین از تجهیزاتی مانند دوربین رادیوگرافی و فیلم رادیوگرافی استفاده میکنند.

روشن ترین فیلم مربوط به فلز سرب است.

این آزمون با پرتوهای ایکس و گاما کارمیکنند.

 

بازرسی با روش نشرصوتی (AE):

تست نشرآوایی(آکوستیک امیشن)یک روش نوین و پیشرفته در زمینه تست های غیر مخرب است .ازاین روش در بازرسی مخازن تحت فشار فلزی استفاده میشود.این تست یک تکنیک غیرفعال است که پالس های فراصوتی منتشرشده به وسیله ی منابع مختلف درون ماده را درلحظه ی وقوع آن تحلیل میکند و تفاوت اصلی آن باروش هایی مانند التراسونیک یا پرتونگاری نیز همیم مطلب است در حالیکه در این دو روش برای به دست آوردن اطلاعات مربوط به قطعه مورد نظرنیاز به اعمال انرژی خارجی است در روش اکوستیک امیشن انرژی آزادشده از ماده مورد نظر مرجعی برای کار بازرسی است.

 

تخلیه سریع انرژی ازیک منبع متمرکز در درون جسم باعث ایجاد امواج الاستیک گذرا وانتشار آنهادر ماده میشود این پدیده را اکوستیک امیشن مینامند. این امواج در ماده سیر میکنند و به سطح میرسند. تست غیرمخرب به روش اکوستیک امیشن شامل دریافت این امواج وتحلیل آنها به منظور برقراری ارتباط بین امواج دریافت شده و تغییرات ایجاد شده بر روی منبع است. باتوجه به انتشار امواج از منبع تا سطح ماده  میتوان آنها را توسط سنسورهایی ثبت کرد و از این طریق اطلاعاتی در مورد وجود و محل منبع انتشار امواج به دست آورد.

 

 

مراحل انجام آزمون تست های غیرمخرب

 

مرحله ی اول: استفاده ازیک خاصیت فیزیکی جسم و محیط تست

مرحله ی دوم: تغییر در خاصیت فوق به دلیل وجود عیب

مرحله ی سوم: آشکار سازی تغییرایجاد شده به کمک یک آشکارساز مناسب

مرحله ی چهارم: تبدیل تغییرآشکار شده به نحوی که قابل تفسیر باشد

مرحله ی پنجم: تفسیر نتایج

/ 0 نظر / 125 بازدید