ارزیابی خطرات بهداشتی - حفاظت صنعتی FE

گام اول در HHAشناسایی و تعیین مقدار مواد بلقوه خطرناک و یا عوامل فیزیکی زیان آور مثل (سر و صدا، پرتوها، استرس های سرمایی و گرمایی) که با سیستم درگیر هستند می باشد. گام بعدی تجزیه و تحلیل چگونگی ارتباط با این مواد یا عوامل فیزیکی زیان آور در سیستم محیط می باشد که این گام بر اساس استفاده، مقدار و نوع ماده، عامل به وجود آورنده و برآورد این که کجا و چگونه ممکن است مواجهه با پرسنل رخ دهد و در صورت امکان درجه­ی قرار گرفتن در معرض خطر مشخص می شود.

گام آخر شامل ترکیب طراحی سیستم و تجهیزات و امکانات پشتیبانی و تدارکات برای کنترل سطح مواجه و کاهش آن به یک سطح قابل قبول است.

 

HHA خطرات و هزینه های وارد بر سیستم و همچنین مواد قابل جایگزینی و پیشنهادی را جهت کاهش هزینه ها ارزیابی و بررسی می نماید.

مواد اگر باعث ایجاد اثرات منفی در موجودات زنده شوند و یا اثرات قابل توجهی بر روی محیط زیست در حال یا آینده به خاطر عوامل فیزیکی یا شیمیایی یا ویژگی های بیولوژیکی شان و یا مقدار و غلظتشان بگذارند باید طبق روش HHA مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. تا در نهایت منجر به آسیب به تجهیزات و نیروی انسانی که باعث از دست دادن آنها و یا کاهش طول عمر سیستم می شود، نشوند.

 

HHA باید شامل ارزیابی های زیر باشد:

ارزیابی خطرات مواد شیمیایی : مواد خطرناک قابل اشتعال، خورنده، سمی، سرطان زا یا مشکوک به سرطان زایی، سموم سیستمیک و یا بیماری های تنفسی.

خطرات فیزیکی: مثل سر و صدا، گرما، سرما، پرتوهای یونیزه و غیر یونیزه

مخاطرات زیست محیطی: مثل باکتری ها، قارچ ها

خطرات ارگونومیکی

دیگر موارد خطرناک که ممکن است توسط سیستم در طول ساخت، بهره برداری نگه داری در سیستم ایجاد شوند.

ارزیابی در زمینه های مختلف به شرح زیر انجام شده است:

نیازمندی های سیستم، امکانات ، پرسنل و تجهیزات حفاظتی (به عنوان مثال: تهویه سر و صدا و موانع تابش). هنگامی که طرح های عملی مهندسی برای کاهش خطرات تا سطح قابل قبول قابل اجرا و امکان پذیر نیستند، اقدامات حفاظتی باید اتخاذ شوند (به عنوان مثال: لباس های محافظ و عملیات تعمیر و نگه داری برای کاهش سطح خطر)

جایگزینی مواد HHA اثرات بلند مدت مانند هزینه استفاده از مواد جایگزینی و هزینه های دفع مواد را مورد بحث قرار می دهد.

اطلاعات مواد خطرناک: HHA وسیله برای شناسایی و درک اطلاعات مواد خطرناک است. (HHA اطلاعات مواد خطرناک را مورد ارزیابی و شناسایی قرار می دهد و یک وسیله برای درک این اطلاعات است). دسته بندی خاص از خطرات و اثرات بهداشتی که ممکن است در نظر گرفته شوند عبارتند از سلامتی حاد و سلامتی مذمن، سرطان، تماس، قابلیت اشتعال، و محیط زیست.

ارزیابی مواد خطرناک در HHA باید شامل موارد یزر باشد:

شناسایی مواد خطرناک بر اساس نام ها و شماره های انبار، اجرای سیستم تاثیرگذار و فرآیندها، کیفیت ها، ویژگی ها و غلظت مواد در این سیستم و اسناد مرتبط با مواد.

تعیین شرایطی که بر اساس آن مواد خطرناک می توانند توسط محیط زیست و یا موجودات زنده به صورت استنشاق، خوردن و یا راه های دیگر جذب شوند.

مشخص کردن خطرات مواد و تعیین مقادیر مرجع و رتبه بندی خطر برای مواد سیستم

برآورد مقدار مورد انتظار استفاده از مواد خطرناک برای هر فرآیند یا ؟؟؟؟ در سیستم

توصیه هایی برای وضعیت مواد خطرناک شناخته شده: اگر یک ماده بیش از حد مورد استفاده تخمین زده شود، جایگزینی مواد یا فرآیند های تغییر ممکن است به منظور کاهش خطرات مرتبط با مواد خطرناک یا برای کاهش هزینه های برنامه درنظر گرفته شود.

برای هر یک از مواد پیشنهادی و جایگزین، ارزیابی باید اطلاعات زیر را برای بررسی فراهم کند:

شناسایی مواد: شامل هویت مواد، نام تجاری و یا معمول، شماره CAS(chemical abstract seruis) ، شماره­ی انبار ملی national stock Number(NSN) شماره­ی انبار محلی، حالت فیزیکی، تولیدکنندگان و تامین کنندگان

موارد استفاده از ماده و مقدار آن. شامل اجزای اسم توضیحات، جزئیات عملیات، غلظت در هر مخلوط، سیستم کلی و مقدار دوره­ی حیات مورد استفاده

شناسایی مخاطرات: شناسایی اثرات نامطلوب بر روی پرسنل، سیستم، محیط زیت و تجهیزات.

ارزیابی سمیت: فرکانس مورد انتظار، مدت زمان و میزان مواجه، منابع برای ارزیابی باید فراهم شود.

محاسبه­ی ریسک: شامل طبقه بندی شدت و احتمال وقوع، سطح قابل قبول ریسک هرگونه اطلاعات از دست رفته، عدم قطعیت در داده ها و محاسبات.

 

فرم ارزیابی خطرات بهداشتی

این فرم بر اساس استانداردNIOSH (National Inistitute  for Occupational Safety and Health )

تهیه و تنظیم گشته است و برای تکمیل آن، فاکتورهای زیر باید مدنظر قرار گیرد:

1- نوع صنعت و تولیدات محل کار

2- مشخص کردن مکانهای با احتمال خطرات بهداشتی بیشتر

3- تعداد افراد در معرض خطرات بهداشتی

4- مدت زمان تماس (برحسب تعداد ساعات در طی یک روز کاری)

5- نوع فعالیت کاری افرادی که در معرض تماس یا مواجهه با خطرات بهداشتی هستند

6- تعیین پروسه کاری مربوطه

7- آیا خطرات بهداشتی محل کار، اخیراً مورد ارزیابی بازرسان کار، کارشناسان بهداشت کار و یا سازمانها و ارگانهای فعال در زمینه های بهداشتی قرارگرفته است؟ در صورت پاسخ مثبت، این عمل توسط چه کسانی (و یا چه ارگانی) صورت پذیرفته است؟

8- آیا مشکلات بهداشتی مشاهده شده، مورد بررسی قرار گرفته است؟ اگر پاسخ مثبت است، این عمل توسط چه سازمانها، انجمن و یا ارگانهایی صورت پذیرفته است؟

9- مسئولیت ایمنی و بهداشتی کارکنان بر عهده چه کسی (کسانی) می باشد؟

10- تمامی موارد، عوامل و یا شرایط کاری که ممکن است در بروز خطرات نقش داشته باشند، لیست شوند. در مورد مواد شیمیایی خطرناک بهتر است نام شیمیایی، نام تجاری، نام شرکت تولیدکننده و همچنین سایر اطلاعات مفید و مناسب ذکر گردد.

11- اشکال و فرمهای فیزیکی موادمصرفی (بصورت جامد، گاز، مایع، گرد و غبار، میست و .....) تعیین گردند.

12- نحوه تماس افراد در معرض تماس با مواد، تعیین شود. (تنفس، تماس پوستی، استنثاق و .....

13- نوع مشکلات بهداشتی و یا عوارض حاصل از تماس افراد با این مواد

/ 0 نظر / 62 بازدید