بررسی آنالیز ریسک - اصول مدیریت ایمنی fi

کاربرد یا استفاده: هر واسطه خودکار میان یک فرآیند انسانی و خودکار می تواند ارزیابی گردد.مثلا:خلبان/کنترل کابین خلبان و یا کنترل کننده/تجهیزات و فعل و انفعالات.

 

3. تجزیه و تحلیل مانع:

روش مانعی روشی است که جریان انرژی های مانع که ممکن است خطرناک و یا در حال توسع باشد را شناسایی می کند یا از جریان هایی که ناخواسته از انرژی تجهیزات مخرب یا باعث آسیب یا بروز جراحت ناشی می شود،جلوگیری می کند.

کاربرد یا استفاده: هر سیستمی از انرژی تشکیل شده که این انرژی می تواند به حوادث کنترل شده منجر شود.تجزیه و تحلیل مانع ابزار کیفیتی مناسبی برای تجزیه و تحلیل سیستم،بررسی های ایمنی و تجزیه و تحلیل حادثه می باشد.

 

4. تجزیه و تحلیل پین خم: تجزیه و تحلیل پین خم اثرات کوتاه به عنوان یک نتیجه از جفت کردن یا عدم اتصال کانکتور ها را آنالیز میکند.

کاربرد یا استفاده: هر اتصال،پتانسیل ایجاد پین خم را دارد.اتصال کوتاه می تواند خرابی یک سیستم یا ملیات غیر عادی و خطرات دیگری را ایجاد کند.

 

5. تجزیه و تحلیل ماتریس شکست کابل: تجزیه و تحلیل ماتریس شکست کابل شناسایی خطرات در مورد هر وضعیت نارسایی مربوط به جراحی کابل و مسیریابی و حفاظت و امنیت است.

کاربرد یا استفاده: کابل ها وقتی آسیب ببینند می توانند زیان دیگری در سیستم ایجاد کنند.عدم طراحی درست کابل ها،می تواند سبب گسل و شکست و ناهنجاری شود و این ها خود منجر به رویدادن خطر و دبروز حادثه می شود.

6. علت نتیجه ی آنالیز: علت نتیجه تجزیه و تحلیل میکند ترکیب دکمه ی پایین و بالا و بالا و پایین تجزیه و تحلیل سیستم های درختان اتفاق و درختان گسل.نتیجه،پیشرفت سناریوی حادثه ی بالقوه است.

کاربرد یا استفاده: روش علت نتیجه ی آنالیز ابزار خوبی است در زمانی که ریسک های سیستم پیچیده را می خواهیم ارزیابی کنیم.

 

7. تجزیه و تحلیل تغییر: تجزیه و تحلیل تغییر بررسی میکند که اثرات تغییر از نظر رشته ای یا پایه ای است.

کاربرد یا استفاده: هر تغییر در سیستم،و در روش تجهیزات عملیات باید از نظر سیستم ایمنی ارزیابی شود.علت نتیجه ی تجزیه و تحلیل هم در طی حادثه تصادف و تحقیق استفاده می گردد.

 

8. تجزیه و تحلیل چک لیست: تجزیه و تحلیل چک لیست یک مقایسه از ضوابط است یا یک وسیله که به عنوان محرک حافظه استفاده می شود.

کاربرد یا استفاده: تجزیه و تحلیل چک لیست می تواند در هر روش تحلیل امنیتی و تکرار امنیتی و آغاز و مشاهدات استفاده گردد.

چک لیست به شکل قدم به قدم یک پروسه ی سیستماتیک را فعال می سازد.

 

9. تجزیه و تحلیل علت شایع: تجزیه و تحلیل علت شایع وقایع مشترک است که از بین بردن از بین بردن افزودنی در یک سیستم یا عملیات یا روش را تشخیص میدهد.

کاربرد یا استفاده: در حال حاضر علت شایع تقریبا در هر سیستمی که در آن هر مشترک به عنوان رابط انسان و کار مشترک و طر های مشترک و هر چیز که دارای افزونگی از یک بخش یا جزء سیستم یا زیر سیستم است وجود دارد.

 

10. مقایسه به ضوابط: هدف از مقایسه به ضوابط این است که نشان دهد یک قالب رسمی و غیر رسمی که ارائه می کند ساختاری است که نیازهای ایمنی را شناسایی می کند.

کاربرد یا استفاده: نسبت به معیارهای فهرستی معیاری از معیار های ایمنی است که مربوط به است.FAA هر سیستم

Cross-Checkاین روش در مورد نیاز تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شده است.

نیازهای امنیتی مرتبط قابل اجراء مثل    OSHA,NFPA,ANSI

علیه یک سیستم موجود یا امکانات موجود تکراری می شوند.

 

11. اطمینان ایمنی فضا: هدف از این تجزیه و تحلیل معاینه سیستماتیک خطرات فضای محدود است.

کاربرد یا استفاده: هر منطقه ی امن با سمی شدن یا گاز گرفتگی یا عبور اکسیژن ممکن است خطرناک شود که این ها میتواند ریسک خطر را در آنجا ایجاد کنند.

می باید در مخازن و انبارهای قوی مناطق سوخت یا کوره ها،طاق ها،ترانسفرماتورها و محدوده فضاهای برق و مسیرهای سرعت،فضای اطمینان استفاده شوند.

 

12. تجزیه و تحلیل احتمالی: یک روش برای به حداقل رساندن خطر در شرایط اضطراری است.حادثه بالقوه را شناسایی کرده و شرایط اقدامات اضطراری ارزیابی می شود.

کاربرد یا استفاده: باید برای هر سیستم روش و کار یا عمل که در آن بالقوه ها برای آسیب رساندن وجود دارد انجام شود. تجزیه و تحلیل احتمالی لیست سناریو برای به حداقل رساندن وضعیت آموزش عالی رسمی و مرجع می باشد.

 

13. کد کنترل طبقه بندی: به طور کلی سیستم قابل اجرا بر اساس ایمنی روش مورد استفاده برای تولید سازگاری ایمنی اثر اقدامات آن است.کنترل حوادث در طول تجزیه و تحلیل حادثه،صرفا آن است که به کنترل کیفی آن توجه شود.

کاربرد یا استفاده: کنترل کد طبقه بندی می تواند در مواردی استفاده شود که بسیاری گزینه خطر موجود است.این تکنیک در هر شرایط عامل ایمنی یا کنترل خط طراحی می تواند بکار برود.

 

14. تکنیک حادثه بحرانی: این روش برای شناسایی اشتباهات و شرایط ناامن است که هم نقش بالقوه و بالفعل حوادث درون یک جمعیت معین را با استفاده از طبقه ها به طور تصادفی و نمونه ای از شرکت کنندگان درون جمعیت استفاده شده،شناسایی میکند.

کاربرد یا استفاده: پرسنل عملیاتی می تواند جمع آوری اطلاعات در مورد گذشته یا شرایط بالقوه کند. خطر کنترل باعث توسعه به حداقل رساندن احتمال خطا و یا شرایط ناامن می شود.

 

15. تکنیک واقعه تحلیلی: هدف آن تحلیل هر روش خطایی شناخته شده در حالت خطاست و همچنین تجزیه و تحلیل تاثیر را طبقه بندی می کند.

کاربرد یا استفاده: این روش برای هر سیستم فرآیند و عناصر قابل اجراست.هنگامی که خطای تحلیلی شناسایی شد آن ها می تواند برابر شوند برای خطر و ریسک و می تواند در روش تحلیل خطا برای از بین بردن خطر بکار رود.

 

16. تحلیل مسیر بحرانی: تحلیل مسیر بحرانی شناسایی بحران در مسیر می باشد که در ارزیابی یک برنامه ی گرافیکی یا نت ورک صورت می گیرد. به زبان ساده تر یک گراف تشکیل میشود از نمادها و نامگذاری ها که وظایف برنامه را توضیح میدهد. تحلیل مسیر در نت ورک زمان طولانی تری می گیرد تا مسیر بین شروع و پایان را توضیح دهد.

کاربرد یا استفاده: این روش استفاده می شود در حمایت از سیستم بزرگ برنامه های امنیتی زمانی که سیستم امنیتی مرتبط با شرایط و لازم است.

 

17. حالات آسیب و اثرات تحلیل: حالت آسیب تجزیه و تحلیل اثرات ارزیابی پتانسیل خسارات است به عنوان نتیجه ی یک تصادف ناشی از خطرات و خرابی های مرتبط با آن.

کاربرد یا استفاده: ریسک می تواند در خطر های سازمان یافته شده به حداقل برسد که برنامه ها را تخریب می کند.

 

18. بی اثر کردن تجزیه و تحلیل ایمنی: این تجزیه و تحلیل شناسایی امنیت نگرانی همراه با امکاناتی ست که توقف را ایجاد میکند.

کاربرد یا استفاده: فرآیند غیر فعال شدن شامل قرار دادن تسهیلات به حالت امن و وضعیت پایدار است که می تواند نظارت در صورت نیاز را بطلبد. غیرفعال کردن آن ممکن است شامل حذف مواد خطرناک شیمیایی شود.

 

19. تجزیه و تحلیل الکترومغناطیس سازگاری: تجزیه و تحلیل به حداقل رساندن و جلوگیری از اتفاقی و یا بهره وری غیر مجاز ایمن انتقادی توابع درون یک سیستم است.

کاربرد یا استفاده: اثرات زیست محیطی الکترومغناطیس جانبی می تواند رخ دهد و الکترو مغناطیس در زمین وجود دارد. اختلالات برق تولید شده در داخل یک سیستم الکتریکی همراه با عملیات ناگهانی سیم پیچ سوئیچ ها و هلی کوپتر دیگر دستگاههای الکتریکی، رادار، رادیو، ترانسفورماتور همگی دارای الکترو مغناطیس می باشد.

 

20. تجزیه و تحلیل انرژی: آنالیز انرژی ،به معنای ارزیابی امنیت سیستم در شرایط موجود می باشد که به انرژی پراکنی سیستم نظر دارد.

کاربرد یا استفاده: این تکنیک می تواند در تمام سیستم هایی که شامل استفاده از انرژی از فرمی به فرم دیگر است اعمال شود مانند :انرژی های بالقوه،انرژی مکانیکی جنبشی،انرژی الکتریکی امواج یونیزه و غیر یونیزه،شیمیایی.

 

21. تجزیه و تحلیل ردیابی انرژی موانع: این روش شبیه به تجزیه و تحلیل انرژی و تجزیه و تحلیل موانع است.که این روش می تواند تولید سازگار باشد.عدم درک دقیق از منابع و ماهیت انرژی است که می تواند آسیب تصادفی ایجاد کند.

کاربرد یا استفاده: این تکنیک را می توان به تمام اعمال سیستم ها که شامل استفاده از انرژی ذخیره شده در هر فرم به صورت بالقوه می باشد،یافت. مثلا:انرژی مکانیکی جنبشی،الکترونیکی و انرژی یونیزه و غیر یونیزه شعشع شیمیایی و حرارتی که در تمام این ها این سیستم را اعمال کرد.

 

22. انرژی ردیابی فهرست: شبیه است به ردیابی انرژی و موانع تجزیه و تحلیل و به انرژی تجزیه و تحلیل در شناسایی خطرات مرتبط با انرژی درون یک سیستم،که با استفاده از یک چک لیستی که به طور خاص طراحی شده کار می کند.

کاربرد یا استفاده: تجزیه و تحلیل می تواند در ارزشیابی و نظرسنجی برای شناسایی خطر مرتبط با تمام شکل های انرژی مورد استفاده قرار گیرد.ارائه راه سیستماتیک جمع آوری اطلاعات در مورد مشابه.

 

23. تجزیه و تحلیل خطر محیطی: آنالیز ارزیابی خطر عدم تطابق با محیط زیست است که می تواند منجر به خطر غیر قابل پیش بینی و خطر پیش بینی شده بشود.

کاربرد یا استفاده: آنالیز خطر محیطی در هر اجرا سیستمی که تولید سمی و خطرناک داشته باشد و سبب آسیب رساندن به مردم و محیط زیست شود استفاده می گردد.

 

24. رویداد علمی آنالیز فنی نمودار با فاکتور: تجزیه و تحلیل فنی نمودار با فاکتور گاه به گاه بهره وری از یک بلوک یا از یک گرام برای به تصویر کشیدن علت و معلول است.

کاربرد یا استفاده: این روش برای حل مسائل پیچیده مناسب است زیرا خلاصه ای از فاکتورهای شناخته را جدا،سازماندهی و فراهم میکند.

 

25. تحلیل درخت حادثه: رویداد به فرم درخت حادثه،رشته ای از حوادث است که ناشی از یک شروع واحد است.

کاربرد یا استفاده: وسایل می توانند برای سازمان دهی و توصیف کمیت و بالقوه تصادفات در یک شیوه روش مند استفاده شود. آنالیز با انجام یک انتخاب واقعه شروع و به شرایط مطلوب یا نامطلوب میرسد و توسعه عواقب خود را از طریق خطا جزء و موفقیت جایگزین تعیین می کند.

 

26. تجزیه و تحلیل ایمنی مواد منفجره: این روی ما را قادر می سازد ایمنی حرفه ای برای شناسایی و ارزیابی خطرات مواد منفجره در ارتباط با عملیاتمان را فراهم کنیم.

کاربرد یا استفاده: تجزیه و تحلیل ایمنی مواد منفجره را می شود برای شناسایی خطرات و خطاهای مربوط به پتاسیل انفجار استفاده نمود.مثلا:ذخیره سازی سوخت و گازهای فشرده،باتری،تراسفورماتورها.

 

27. تحلیل وقایع خارجی: هدف از وقایع خارجی و تجزیه و تحلیل آن ها متمرکز کردن توجه به کسانی است که عوارض جانبی خارج سیستم را مطالعه می کنند.لذا این فرضیه بیشتر در محدوده ی اتفاقاتی است که ممکن است در سیستم در حال بررسی رخ بدهد.

کاربرد یا استفاده: این تجزیه و تحلیل وقوع رویدادهای خارجی مثل زلزله و اثرات آن بر سازه ها و سیستم ها و اجزا یک مرکز را بررسی میکند.

 

28. تجزیه و تحلیل ایمنی سیستم تسهیلات: تکنیک آنالیز امنیت سیستم در تسهیلات و عملیات استفاده می گردد.

کاربرد یا استفاده: تسهیلات برای شناسایی خظر ها و تصادفات بالقوه ی برنامه ریزی شده تجزیه و تحلیل می شوند. و هم چنین وسایل و اجزاء و دستورالعمل ها هم به همین منظور شناسایی و تجزیه و تحلیل می شوند.

 

29. تجزیه و تحلیل نحوه شکست اثرات (FMEA): این تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان از بالا و پایینی رویکرد شکست در داخل سیستم است.

کاربرد یا استفاده: هر گونه برق و الکترونیک و فن استفاده از دستگاه های الکترونیکی و خودکار در هوانوردی و نجوم و سخت افزارها یا سیستم و زیر سیستم ها می تواند برای شناسایی شکست ها و حالات شکست تجزیه و تحلیل شود.

 

30. تحلیل اثرات شکست و نحوه ی حساسیت (FMECA): مانند فوق است علاوه بر این که برای طبقه بندی از حساسیت حالت شکست هم استفاده میشود.

کاربرد یا استفاده: دقیقاً همانند فوق.

 

31. تحلیل خطر شکست: روش سیستم ایمنی شبیه بحث بالا و شاخه ای از آن است با این تفاوت که در شکست است و می تواند خطرات ارائه ارزیابی را نشان دهد.خطرات بالقوه برای آسیب زدن مسائلی مثل شرایط با امنیت و شرایط ناامن خطر محسوب می شود.

کاربرد یا استفاده: هر گونه برق و جریان الکتریکی و فن استفاده از دستگاه های الکترونیکی،سخت افزارها،زیر ساخت ها میتواند برای شناسایی گسل به صورت چند جانبه منجر به خطر شود.

 

32. روش جداسازی خطا: روش استفاده آن تعیین محل گسل در زمین در مقیاس بزرگ مبنی بر نمونه ها و روش های خاص انجام می گیرد.مثال این روش های خاص این ها هستند:جست و جوی ترتیبی حذفی،تعویض،توده ی جایگزین،جست و جوی مبدا،تمرکز سیگنال حداکثر.

کاربرد یا استفاده: این روش در تعیین گسل در مقیاس بزرگ که کامپیوتر آن ها را کنترل می کند به کار می رود.

 

33. سیستم تجزیه و تحلیل درخت خطا: روش گرافیکی طراحی است که می تواند جایگزینی برای نمودار بالا و پایین ایجاد کند. روش استقرایی یا قیاسی در ساختار حوادث در شکست ها است که در مدت شکست مدل و بروز ناهنجاری و بد عمل کردن و خطاهای انسانی استفاده می شود.

کاربرد یا استفاده: هر روش پیچیده،کار،سیستم میتواند آنالیز استقرایی یا قیاسی داشته باشد.

 

34. تجزیه و تحلیل خطر آتش: تجزیه و تحلیل خطر آتش روش ارزیابی ریسک مربوط به آتش است.خطر آتش چند گونه روش تجزیه و تحلیل دارد:گسترش آتش،تجزیه و تحلیل خطر موجود.

کاربرد یا استفاده: هرگونه خطر آتش سوزی میتواند ارزیابی شود.

 

35. تجزیه و تحلیل جریان: این آنالیز در جریان محدود شده یا نشده مورد ارزیابی قرار میگیرد که مایعات یا انرژی به صورت عمد یا غیر عمد از یک سیستم به سیستم دیگر منتقل می شوند.

کاربرد یا استفاده: این روش برای همه قابلیت اجرا دارد،مثلا در سیستم های حمل و نقل و کنترل جریان مایعات و انرژی.

 

36. آنالیز خطر: تکنیک های عمومی و تخصصی به شناسایی خطر می پردازد به طور کلی در مطالعات رسمی و غیر رسمی ارزیابی و آنالیز شناسایی خطر میکند.

کاربرد یا استفاده: از چند روش برای یافتن خطر سیستم و گرافیک درعمل استفاده می شود.

 

37. تجزیه و تحلیل اثرات حالت خطر: روش ایجاد و مقایسه اثرات بالقوه ی خطرات با معیار قابلیت اجرا داشتن است.

کاربرد یا استفاده: استفاده از چند روش.

 

38. تجزیه و تحلیل سخت افزار/نرم افزار: آنالیز ارزیابی رابط میان سخت افزار و نرم افزار برای شناسایی درون خود این رابط است.

کاربرد یا استفاده: هر سیستم پیچیده ای با سخت افزار و نرم افزار

 

39. ارزیابی خطر بهداشت: این روش در استفاده و شناسایی حوادث و خطرات داخل هر سیستم و زیر ساخت و عملیات و تکالیف کاربرد دارد.

کاربرد یا استفاده: این روش برای تمام سیستم های حمل و نقل و رسته ها و انتقال و استفاده عوامل فیزیکی خطرناک کاربرد دارد.

 

40. تجزیه و تحلیل خطای انسانی: آنالیز خطای انسانی روشی برای ارزیابی روابط انسان است و پتانسیل خطر مرتبط میان انسان و سیستم ها را تعیین میکند.خطای انسان و خطرات مربوط به تکنیک ها را می تواند ارزیابی کند.خطراتی وجود دارند که خطا در طراحی و مراحل انجلم وظایف محسوب می شوند که از جمله خطاهای انسانی می باشند.

کاربرد یا استفاده: تجزیه و تحلیل خطای انسانی برای ارزیابی روابط کاربری انسانی و ماشین استفاده می شود.

/ 0 نظر / 30 بازدید