شرایط اضطراری

شرح اقدامات مسئولیت درشرایط اضطراری

 • این مسئولیت بر عهده مدیر HSE شرکت است که در غیاب وی مسئول شیفت حراست انجام وظیفه مینماید.
 • ایجاد ارتباط و هدایت گروههای امداد و نجات و ارائه اطلاعات مربوط به محل حادثه، راههای دسترسی ، نوع خطر یا هرگونه اطلاعاتی که مورد نیاز گروههای نجات در جهت کنترل شرایط لازم میباشد.
 • انتخاب
       مارشالهای آتش نشانی و امداد و نجات از بین پرسنل حراست و خدماتی
 • ارتباط با مارشال های آتش نشانی مستقر در واحد ها برای آگاهی از موقعیت اضطراری و راهنمایی آنان برای انجام وظایفشان در جهت کنترل
       شرایط
 • در دسترس نگه داشتن نقشه ها و طرح تخلیه اضطراری ساختمان و لیست تلفن های اضطراری و به روز نگه داشتن آنها
 • آگاهی داشتن از تجهیزات آتش نشانی و محل آنها
 • هماهنگی و کمک  در تمرینات تخلیه اضطراری ساختمان
 • تعیین محل تجمع پس از
       تخلیه اضطراری و هدایت افراد با همکاری واحد HSEQ
 • اعلام بازگشت به شرایط
       عادی پس از خاتمه ماموریت و اطمینان از پایان یافتن شرایط اضطراری

مارشالهای آتش نشانی واحدها

 • این مسئولیت به پرسنل حراست و پرسنل منتخب خدماتی واحدها سپرده شده است و درغیاب وی یکی از افراد واحد که از بین داوطلبان انتخاب
       میشود، انجام وظیفه مینماید.
 • بازدید روزانه از واحد تحت پوشش خود و گزارش نواقص احتمالی به مسئولین مربوطه.
 • از محل خاموش کننده های آتش نشانی اطلاع داشته باشد و طرز کار با آنها را بداند.
 • از نیازهای پرسنل واحد  تحت پوشش خود برای تخلیه اضطراری آگاهی داشته باشد تا کمک مناسب جهت کمک به
       آنان برای تخلیه ساختمان ارائه دهد ( مثل افرادی که مشکلاتی از قبیل شنوایی ، بینایی یا حرکتی دارند)
 • حصول اطمینان از اینکه
       همه افراد واحد و میهمانان از شرایط اضطراری آگاه  شده اند.
 • در صورت مشاهده خطر با شماره تلفن 00000 تماس گرفته و موقعیت را گزارش دهد و یا  اینکه زنگ خطر را به صدا در آورد.
 • هنگام تخلیه اضطراری به افراد کمک نموده و مطمئن شود که همه واحد را ترک کرده اند

پرسنل شاغل در دفاتر

 • شما مسئول ایمنی خود هستید آرام باشید و خونسردی خود را حفظ کنید.
 • از محل خاموش کننده های آتش نشانی اطلاع داشته باشید و طرز کار با آنها را بیاموزید.
 • موارد اضطراری را ازطریق شماره تلفن 00000اطلاع دهید.
 • وقتی صدای زنگ خطر را شنیدید مطمئن شوید همکاران مجاور شما نیز
       مطلع شده اند.
 • میهمانان خود را ازدستورالعمل تخلیه اضطراری آگاه سازید و جهت خروج از محل آنها راهمراهی نمایید.
 • در صورت امکان قبل ازخروج وسایل خود را جمع آوری کرده درون کابینت ها و کشوها قراردهید، وسایل برقی را خاموش کنید و سپس با آرامش به سمت راههای فرار حرکت کنید.
 • هنگام خروج دربها را ببندید ولی قفل نکنید.
 • هنگام آتش سوزی از آسانسورها استفاده نکنید.
 • به محل تجمع بروید.
 • افرادی که مشکل حرکتی دارند در محل خود بمانند تا با کمک مارشال آتش نشانی از ساختمان خارج شوند.
 • تا اعلام وضعیت عادی نشده به ساختمان باز نگردید. خاموش شدن صدای زنگ خطر علامت برگشت به ساختمان نیست.

دستورالعمل

 • به محض شنیدن زنگ خطر، همه افراد با حفظ خونسردی و آرامش از طریق راههای فرار ساختمان را ترک کنند .مگر اینکه از قبل اعلام شده باشد که صدای زنگ خطربه منظور تست سیستم انجام میشود.
 • مارشالهای آتش نشانی ضمن راهنمایی افراد بایستی مطمئن شوند همه افراد ساختمان را ترک کرده اند ،مخصوصا افرادی که نیاز به کمک دارند. اماکنی از قبیل دستشویی ها ، انباری ها ، پارکینگ و نمازخانه کنترل گردد.
 • مارشالهای آتش نشانی
       بعد از اطمینان از تخلیه هر واحد به مسئول حراست گزارش نمایند و همینطور چنانچه نیاز به کمک دارند.
 • موقعیت حریق و اینکه کدام کاشف حریق عمل کرده است، توسط واحد حراست و به کمک مارشالهای آتش نشانی مشخص شود.
 • چنانچه حجم آتش کم است و آموزشهای لازم را فرا گرفته اید نسبت به اطفاء حریق توسط خاموش کننده های آتش نشانی اقدام کنید.
 • مارشالهای آتش نشانی اجازه ورود مجدد به کارکنان ندهند، تا زمانیکه بازگشت به شرایط عادی صراحتا اعلام شده باشد.

گزارش وضعیت اضطراری

 • اطلاع موقعیت و شرایط با شماره تلفن 00000 به ترتیب زیر:
  • نام خود را بگویید
  • محل حادثه یا حریق راعلام کنید (ساختمان – طبقه – واحد )
  • اندازه حریق و یا بزرگی حادثه را اعلام نمایید.
  • و چنانچه اطلاعات بیشتری لازم باشد بنا به درخواست اپراتور ارائه دهید
  • پس از پایان مکالمه گوشی را قطع نکنید تا اینکه اپراتور اعلام کند.
 • اطلاع به مارشال آتشنشانی
 • چنانچه در تله آتش گیرافتاده اید در محل باقیمانده در صورت امکان
       از طریق تلفن 100 موقعیت خود را اطلاع دهید و اگر در نزدیکی پنجره قرار دارید یک پارچه یا یک قطعه از لباس خود را بیرون از پنجره آویزان کنند تا موقعیت شما از بیرون قابل تشخیص باشد.

  دستورالعمل تمرین های تخلیه اضطراری

 • تمرینات تخلیه اضطراری ساختمانها بایستی سالانه با سناریوی تعریف شده صورت گیرد.
 • هماهنگی ، برنامه ریزی و سناریو تمرینات تخلیه اضطراری ساختمانها توسط واحدHSE انجام خواهد گردید.
 • تمرینات تخلیه اضطراری ساختمان شامل همه کارکنان میباشد.
 • پیش بینی های لازم وزمانبندی تمرینات تخلیه اضطراری ساختمانها از قبل صورت گیرد.
 • گزارشی از شرایط تمرینات تخلیه اضطراری ساختمانها پس از تمرین توسط واحدHSE  تهیه شود.

 

/ 0 نظر / 41 بازدید