واکنش در شرایط اضطراری - حفاظت صنعتی fe

تعریف3: وضعیت اضطراری رویداد برنامه ریزی نشده ای است که می تواند:

* متوقف کردن فعالیت تجاری سازمان

* قطع فعالیت عملیاتی سازمان

* وارد کردن خسارت جانی ، مالی،محیطی

* تهدید تاسیسات سازمان

* تهدید دارایی های جامعه

 

انواع وضعیت های اضطراری


1.بر مبنای وسعت وضعیت اضطراری

الف) وضعیت های اضطراری خاص تاسیسات/مجتمع

ب) وضعیت های اضطراری محلی

ج) وضعیت های اضطراری منطقه ای

د) وضعیت های اضطراری ملی

2.برمبنای منشا وقوع:

* وضعیت های اضطراری انسان ساخت

بیشتر وضعیت های اضطراری در اثر وقوع خطاهای انسانی رخ می دهد.این خطاها ممکن است سهوی(عواملی مثل بی توجهی و عدم وجود اموزش کافی،فقدان توانایی)و یا عمدی(جنگ ،خرابکاری)باشند.

اقداماتی جهت پیشگیری از  وقوع خطاهای انسانی :

»  آموزش نیروهای انسانی

     - بدو استخدام(آموزش اپراتوری و آموزش عمومی HSE)

     -  حین کار(باز آموزی و آموزش حرفه ای و تخصصی HSE)

» برنامه های انگیزشی(انتخاب فرد نمونه HSEو...)

» سیستم پیشنهادات

» استقرار سیستم های هشداردهنده      

» تدوین دستورالعمل های عملیاتی ،نگهداری،تعمیرو    HSEمناسب برای مشاغل

 

* وضعیت های اضطراری با منشا طبیعی

زلزله،رانش زمین، صاعقه،گردباد،سیل،آتش سوزی طبیعی جنگلها و...از جمله حوادث طبیعی هستند که می توانند باعث بروز شرایط اضطراری گردند.

لازم است در طراحی نصب وبهره برداری از تجهیزات خصوصیات ملی و منطقه ای بمنظور مواجهه با چنین مواردی لحاظ گردد.

 

بحران:

تعریف1: شدیدترین حالت بروز وضعیت اضطراری را گویند که شامل موارد زیر است:

*انفجار                              

*آتش سوزی گسترده

*نشت گازهای سمی درحد وسیع که جان افراد رادر معرض تهدید قرار دهد.

*عوامل ناشناخته ای که منجر به قطع تولید گردد.

*نقض جدی قوانین عمومی نظیر قوانین ایمنی و زیست محیطی و احتمال واردکردن صدمه به ساکنین محیط اطراف

 

تعریف 2: حادثه ای است که بطور طبیعی یا بوسیله بشر بطور ناگهانی و بصورت افزاینده بوجود می آید و سختی و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل می کند.

 

مدیریت بحران:

علمی کاربردی که بوسیله مشاهده سیستماتیک بحرانها و تجزیه و تحلیل آنها در جستجوی یافتن ابزاری است که بوسیله آنها بتوان از بروز بحران ها پیشگیری نمود و یا در صورت بروز آن در خصوص کاهش آثار، آمادگی لازم امداد رسانی سریع و بهبود اقدام نمود.

 

عملکرد مدیریت بحران:

1. تشکیل ستاد بحران با حضور تمامی نیروهای مطلع و مسئول.

2 . تقسیم‌بندی وظایف.

3. حضور یا ارتباط دائم

4. استفاده و بهره‌مندی از نیروهای مسئول.

5. انجام خدمات امداد و نجات.

6. تشکیل هسته‌های عملیات.

7. آگاهی دادن به بحران زدهگان.

8. گزارش اقدامات به مدیران عالی.

 

انواع لایه‌های بحران:

لایه اول: انسان یا به عبارتی شناخت تجربیات، آموخته‌ها ، میزان نگرانی، اضطراب ، خونسردی و توانمندی‌ها

لایه دوم: فرهنگ جامعه یا به عبارتی شناخت فرهنگ بحران ستیزی ، باورهای ایجاد تغییر علیه بحران و شناخت سنتها ، اقلیم ، آداب و رسوم. 

لایه سوم: ساختار ارتباطی در بحران یا به عبارتی شناخت ارتباط واحدها با هم ، میزان پیچیدگی ، تمرکز و سلسله مراتب، سرعت عمل در تصمیم‌گیری، هماهنگی و مبادله اطلاعات، چه در تشکیلات رسمی و چه نهادها و اجتماعات مردمی.

لایه چهارم: استراتژی تبیین خط مشی‌ها، روشها و شیوه‌های مقابله با بحران. عملکرد و فعالیت کوتاه مدت: (تصمیم درست و قاطع در زمان بسیار کم)

کمیته اضطراری:

زمان وقوع وضعیت های اضطراری مشخص نمی باشد ، از این رو لازم است برای مقابله با آنها فعالیت های هماهنگ و مناسب انجام شود.یکی از مهمترین اقدامات در راستای ایجاد این هماهنگی تشکیل کمیته ای است که توانایی لازم را برای واکنشی سریع داشته باشد.این کمیته باید درهر زمانی برای مواجهه با وضعیت اضطراری از آمادگی لازم برخوردار باشد و هماهنگی لازم را در امور فراهم آورد.گاهی از امکانات خدمات خارجی نظیر پلیس وآتش نشانی نیز استفاده میشود.

لازم است تعداد افراد کمیته محدود وشامل اعضای اصلی سازمان باشد زیرا تعداد افراد میتواند مانع تصمیم گیری اثربخش شود.با این وجود به موازات پیشرفت برنامه های طرح دخالت دادن افراد بیشتر در این موضوع ضروری است.علاوه بر اینها لازم است شرح وظایف سایر کارکنان نیز به روشنی تشریح شود.

 

شبکه واکنش اضطراری:

شبکه واکنش اضطراری مجموعه ای غیر متمرکز ومتشکل از کمیته های واکنش اضطراری که یک منطقه جغرافیایی خاص را تحت پوشش قرار داده و در هنگام بروز شرایط اضطراری در صورت نیاز وارد عمل میشوند.

بهره گیری از شبکه واکنش اضطراری در مناطقی که مجموعه ای از صنایع استقرار یافته اند بسیار مفید وموثر خواهد بود.

 

دستورالعملهای آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری:

 

1. دستورالعملهای عمومی:

بمنظور مقابله با وضعیت هایی تدوین میشوند که در صورت وقوع تمام مجتمع را در بر میگیرند(مثل دستورالعملهای واکنش بهنگام وقوع آتش سوزی)

2. دستورالعملهای اختصاصی

بمنظور مقابله با وضعیت هایی تدوین میشوند که بصورت خاص در واحدهای عملیاتی مختلف ممکن است بوقوع بپیوندند.(مثل دستورالعملهای اختصاصی در صورت نشت گاز کلر در واحد تصفیه آب یک مجتمع پتروشیمی)

 

رایانه و شرایط اضطراری:

شبیه سازی وضعیت های اضطراری بوسیله رایانه مساله ای است که به لحاظ اثربخشی مناسب و هزینه پایین نسبت به تمرینات عملی توجه کشورهای پیشرفته دنیا را در رابطه با تدوین طرحهای اضطراری بخود معطوف داشته است.برای شبیه سازی لازم است اطلاعات جامعی در مورد انواع شرایط اضطراری،کمیته اضطراری ،نقشه تاسیسات ،خروجی ها و...فراهم گردد.همچنین سیستم باید قابلیت ارائه راهنمایی در خصوص روشهای تجزیه وتحلیل خطر و ارزیابی و مدیریت ریسک را داشته باشد.

/ 0 نظر / 26 بازدید