آنالیز ایمنی شغلی - حفاظت صنعتی fi

اهمیت اجرای JSA:

● این روش مهم ترین ابزار مدیریتی موجود است که به حذف خطرات و کاهش جراحات و حوادث محیط کار کمک میکند.

● JSA با شناسایی خطاها در فرآیند تولید، بهره وری را افزایش می دهد. همچنین می تواند در راستای بازآموزی کارکنان و آموزش نیروهای جدید، به کارکنان ماهر اجازه دهد دانش شغلی خود را در اختیار دیگران بگذارند. قطعا اگر کارکنان در مسایل ایمنی و تصمیم گیری ها دخالت داده شوند، مشتاقانه ایمنی را به کار خواهند بست.

 

چه کسی مسؤلیت ایمنی کارکنان را برعهده دارد؟

● کارفرمایان مسئولیت کسب اطمینان از تامین ایمنی و بهداشت کارکنان خود را بر عهده دارند. این مسئله شامل آگاه سازی کارکنان از خطرات موجود در محیط کار، فراهم آوردن امکانات و تجهیزات ایمنی نظیر کنترلها فنی، مدیریتی و همچنین وسایل حفاظت فردی و تعریف روشها و دستورالعملهای صحیح و مناسب کار است. بنابراین کارفرمایان ملزم به ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشتی و توسعه و فراهم ساختن اصول و تجهیزات ایمنی برای حذف و یا کنترل ریسک خطرات شناسایی شده می باشند.

 

JSA توسط چه افرادی مشاهده و بررسی می شود؟

● مطالعه JSA می تواند با هدایت مهندسین ایمنی و بهداشت حرفه ای و توسط کارکنان و سرپرستان با تجربه و از طریق بحث و مشاهده انجام شود. این رویکرد دو مزیت عمده بدنبال خواهد داشت: اول اینکه این امر منجر به مشارکت افراد بیشتری شده و امکان استفاده از تجارب آنها را فراهم می آورد. ثانیاٌ مشارکت تعداد بیشتری از ذینفعان امکان مقبولیت نتایج کار را افزایش می دهد.

 

مزیت های دخالت دادن کارکنان و سرپرستان با تجربه در آنالیز ایمنی شغلی:

● موضوع برای فرد قابل پذیرش می شود

● مقاومت نسبت به موضوع کاهش می یابد

● موجب سهولت کار می شود

● بر سرعت کار می افزاید

● اطلاعات نهفته در افراد بدست می آید

● از تکرار کارها جلوگیری می شود

● ضریب خطا در تصمیم گیری کاهش می یابد

● باعث صرفه جوئی در زمان می شود

● حداکثر بهره وری حاصل می گردد

● پیشرفت کار بهتر است

● از اعمال سلیقه شخصی جلوگیری می کند

کارهایی که قبل از آنالیز ایمنی باید انجام شود عبارتند از:

● مصاحبه ، مذاکره

● نوشتن پروسه و روش اجرایی

● کتاب و مرجع

● بازدید از مراحل مختلف کار

● بازبینی حوادث و اتفاقات گذشته

 

چگونگی آنالیز ایمنی شغلی توسط مجریان JSA:

1- انتخاب شغل مورد نظر

2- فعالیت مربوطه باید مراحل مختلف انجام کار لیست شوند.

3- تمامی خطرات مربوط به هر مرحله را شناسایی و یادداشت نمود.

4- شناسایی سایر خطرات :

● آنهایی که توسط محیط کار ایجاد می شوند (مثلا وجود گازهای خطرناک در هوای محیط کار)

● آنهایی که به روش کار وابسته اند (مانند بلند کردن و حمل بار سنگین)

 ●خطراتی که ناشی از فعالیت های انجام شده در ایستگاه های مجاور هستند (نظیر خیرگی ناشی از قوس الکتریکی جوشکاری در ایستگاه مجاور)

 

اقداماتی که پس از آنالیز ایمنی باید انجام گیرد:

● پیدا کردن راه های جدید برای انجام شغل
● تغییر موقعیت های فیزیکی که خطر ایجاد می کند
● بازبینی روش اجرایی و روش کار
● بالا بردن آموزش قبل از انجام کار
● افزایش نظارت و سرپرستی در حین کار
● اجرای کنترل های اداری زمانی که نمی توان عامل خطر را با روش های مهندسی حذف کرد.
● اختصاص امکانات تجهیزات فردی

/ 0 نظر / 107 بازدید