واکنش در شرایط اضطراری - اصول مدیریت ایمنی FE

سازمان یاید به طور دوره ای روش های اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری خود را بازنگری و هر جا که لازم باشد تجدید نظر نماید.این کار بعد از آزمایش دوره ای و رخداد وضعیت های اضطراری صورت گیرد.

 

نام ممیز: جواد ........................... تاریخ:1390/1/1

ردیف

واحد مورد ممیزی

پرسش

    پاسخ

بند استاندارد

بله

خیر

1

کلیه واحد ها

آیا مسیر های خروج اضطراری بدون مانع می باشد؟

*

 

7-4-4

2

کلیه واحد ها

آیا مسیر های خرؤجی اضطراری به ؤسیله تابلؤ مشخص شده اند؟

*

 

7-4-4

3

کلیه واحد ها

آیا کپسؤل های اطفا حریق ؤسایر تجهیزات اعلام اطفا حریق در ؤاحد مؤجؤدی بؤده ؤ تحت کنترل است؟

*

 

7-4-4

4

کلیه واحد ها

آیا شماره تلفن های اضطراری در دسترس می باشد؟

 

7-4-4

/ 0 نظر / 26 بازدید